Komentarz walutowy – dobry początek tygodnia

10:07 17 maja 2021

Mocne zamknięcie tygodnia na Wall Street sprawiło, że początek poniedziałkowego handlu przebiega w dobrych nastrojach. Na GPW inwestorzy koncentrują się na wygranych rozwiązań przedstawionych w sobotę.

Ubiegły tydzień przyniósł być może najgorsze w tym roku informacje dla rynków. Inflacja w USA jest najwyższa od wielu lat, a do tego bardzo przyspieszyły oczekiwania inflacyjne. Dla rynków, gdzie wyceny zostały wywindowane na skutek ultra ekspansywnej polityki pieniężnej jest to potencjalnie największe zagrożenie. Jednak pierwsza nerwowa reakcja została niemal w całości wymazana po komentarzach ze strony Fed, który zdecydował się inflację kompletnie zignorować. Oczywiście fakt ten nie oznacza, że temat znika, ale rynki wyszły z założenia, że przynajmniej jeszcze teraz nie należy się przejmować. Wall Street wróciła do wzrostów, zaś rentowności obligacji wymazały cały środowy wzrost. Zachowanie Fed sprawia, że drożeje złoto – jego cena jest najwyższa od 3 miesięcy (inflacja byłaby dla złota niekorzystna, gdyby wywołała wzrost rentowności, ale wobec obecnej postawy Fed tak się nie dzieje). Na rynku walutowym mamy niezdecydowanie ze wskazaniem na słabość dolara. Sprzyja to walutom rynków wschodzących i korzysta na tym też złoty – kurs euro jest coraz bliżej poziomu 4,50.

Na GPW start sesji także jest bardzo udany. Inwestorzy zmotywowani siłą rynków globalnych szukają wygranych rozwiązań przedstawionych w sobotę. Na razie są to przede wszystkim spółki deweloperów (co pokazuje dość czytelnie, kto może być największym wygranym kolejnego programu mieszkaniowego) oraz spółki z zakresu handlu, bazując na założeniu wzrostu konsumpcji w przyszłym roku. Kontrakt na WIG20 ponownie jest powyżej poziomu 2100 pkt., mniej więcej tam, gdzie znajdował się przed spadkami wywołanymi pandemią.

Poniedziałek w kalendarzu zapowiada się dość spokojnie. O 14:30 czeka nas publikacja indeksu koniunktury nowojorskiego Fed (14:30) – pierwsza taka publikacja za maj. Potem mamy serię wystąpień przedstawicieli Fed, którzy zapewne będą nas przekonywać o przejściowości inflacji. W skali całgo tygodnia warto zwrócić uwagę na minutes FOMC (środa) oraz wstępne indeksy PMI za maj (piątek). O 10:05 euro kosztuje 4,5274 złotego, dolar 3,7295 złotego, frank 4,1336 złotego zaś funt 5,2572 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót