Komentarz walutowy – Fed będzie patrzył na sprzedaż

09:55 16 września 2021

Zmienność na dolarze amerykańskim nieco zmalała, choć na brak atrakcji ze strony publikacji nie można narzekać. Inflacja w Polsce przekroczyła już tę dynamikę, którą obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, co nie daje dobrych perspektyw dla złotego w najbliższym czasie. Tymczasem dla samego dolara szykuje się kluczowa publikacja tuż przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej, czyli sprzedaż detaliczna. Jak wypadła kondycja amerykańskich konsumentów?

Zaczniemy od inflacji w Polsce, która wyniosła aż 5,5% r/r za sierpień. Wstępny odczyt wskazywał na 5,4% r/r, czyli okazuje się, że ceny w Polsce rosną coraz szybciej. To jednak może nie być koniec wzrostów, biorąc pod uwagę drożejącą ropę, rosnące ceny gazu czy rosnące ceny energii elektrycznej. Nawet jeżeli nie zaliczamy tego do cen bazowych, to jednak ceny energii mają wpływ na niemal każdy segment gospodarki, a sama inflacja bazowa i tak wynosi 3,9% r/r. Dzisiaj potwierdzenie o godzinie 14:00. W raporcie inflacyjnym możemy zauważyć, że najmocniej rosną ceny transportu czy nieruchomości. Wysoka inflacja i brak działania ze strony banku centralnego odzwierciedla słaby kurs złotego, który dodatkowo podbija perspektywy dla cen paliw w najbliższym czasie. Ponownie pojawiło się widmo poziomu 6 zł za benzynę 95 na stacjach paliw. Wydaje się, że NBP powinien zareagować w najbliższym czasie, na to co dzieje się z cenami, choć wielokrotnie wypowiedzi szefa nie dawały nadziei na jakiekolwiek działanie.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych poznamy dzisiaj odczyt sprzedaży detalicznej za sierpień. Jest to kluczowy raport, zaraz po tym, jak poznaliśmy dane z amerykańskiego rynku pracy czy inflację. Rynek pracy rozczarował, inflacja sugeruje możliwy szczyt, a perspektywy dla sprzedaży detalicznej są raczej słabe, gdyż oczekiwania mówią o spadku na poziomie 1,0% m/m przy poprzednim spadku 1,1% m/m. To pokazuje, że kondycja konsumentów w USA nie jest najlepsza i faktycznie mogą się oni obawiać kolejnych restrykcji co stopuje konsumpcję.

Wobec tego nie wykluczone, że będzie to raport, który da nam wytycznego do tego, co może zrobić Fed w przyszłym tygodniu. Wcześniejsze oczekiwania mówiły o możliwości ogłoszenia taperingu. Jeśli dane będą jednak słabe, to Fed będzie miał podstawy do utrzymania polityki bez zmian. W takim wypadku para EURUSD mogłaby przypuścić atak na wyraźne odbicie w kolejnych tygodniach w kierunku poziomu 1,20.

Tymczasem złoty na rynku jest naprawdę bardzo słaby. EURPLN przekroczył poziom 4,5700, dolar kosztuje już 3,8782 zł, frank niemal 4,2100, natomiast funt 5,3627 zł.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót