Komentarz walutowy – kolejne niepokojące dane z Niemiec

09:07 8 kwietnia 2019

W ostatnim czasie inwestorzy, szczególnie w Europie, muszą radzić sobie z lekkim rozdwojeniem jaźni. Z jednej strony nastroje rynkowe są bardzo dobre, a rynki akcji notują wielomiesięczne maksima, z drugiej spływające dane są coraz częściej niepokojące.

Pakiet tzw. twardych danych potwierdził, że luty w niemieckiej gospodarce wyglądał po prostu źle. Najgorzej prezentowały się zamówienia w przemyśle, gdzie roczny spadek wyniósł aż 8,4% i choć produkcja tym razem spadła nieco mniej niż się obawiano, gorzej wypadły dane o handlu zagranicznym. Wprawdzie w skali roku mamy wzrost o 2,7% r/r (najwięcej od października), ale wynika to głównie ze słabego lutego minionego roku. W ujęciu miesięcznym eksport spadł o 1,3%, był to piąty spadek w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Słabe dane napłynęły też z Japonii, gdzie indeks nastroju konsumentów znalazł się na 3-letnim minimum, a mówimy tu o kraju, gdzie bank centralny nadal skupuje aktywa. Widać zatem, że problemy mają gospodarki będące motorami napędowymi globalnego przemysłu i handlu, zaś te, gdzie przemysł odgrywa relatywnie mniejszą rolę (USA, Wielka Brytania) radzą sobie lepiej. Aktualne jest zatem pytanie, czy niemieckie problemy okażą się przejściowe i wzrost ulegnie normalizacji, czy też Niemcy, Japonia oraz kilka mniejszych gospodarek sygnalizują problemy, które dopiero udzielą się całej globalnej gospodarce.

Z tymi niepewnościami muszą zmierzyć się banki centralne, a tak się składa, że w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie EBC, zaś w USA poznamy zapis z marcowego posiedzenia Fed. Obydwa te wydarzenia będą mieć miejsce w środę, także należy spodziewać się sporych ruchów na rynku. EBC na razie chciałby wierzyć, że słabość gospodarki jest przejściowa i będzie koncentrować się na programie TLTRO, choć na rynku powoli zaczynają się spekulacje odnośnie wznowienia programu skupu obligacji. Fed z kolei w marcu pokazał bardzo gołębie oblicze, w zasadzie zapewniając, że więcej podwyżek stóp procentowych (w tym cyklu) już nie będzie. Na rynku trwa dyskusja, na ile realna jest obniżka stóp, której domaga się np. Donald Trump. Protokół może rzucić nieco więcej światła na tę kwestię, choć wydaje się, że w Fed byłoby wielu przeciwników takiego ruchu.

Oczywiście nie zabraknie też emocji w wątku Brexit, nadzwyczajny szczyt UE odbędzie się w środę i wydaje się, że wszystko obecnie zmierza w kierunku przedłużenia wyjścia z Unii na dłuższy okres, co z rynkowego punktu widzenia nie jest najgorszym scenariuszem (choć ze względu na brak definitywnego rozwiązania, nie jest też scenariuszem idealnym). Notowania funta ostatnio nieco utknęły, ale to może się w tym tygodniu zmienić. Wydaje się, że oddalenie problemu na dłuższy okres byłoby przyjęte z ulgą. Dziś o 9:05 euro kosztuje 4,2934 złotego, dolar 3,8237 złotego, frank 3,8258 złotego, zaś funt 4,9886 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót