Komentarz walutowy – Kolejne wakacje kredytowe?

10:29 25 stycznia 2023

Dzisiaj polski rynek został „zbombardowany” informacją o możliwym przedłużeniu wakacji kredytowych o kolejny rok, czyli do końca 2024 roku. Chociaż sama decyzja dotycząca przedłużenia nie jest jeszcze pewna, to obserwujemy dosyć spore ruchy na polskich aktywach. Sam złoty jest raczej stabilny, ale potężnie tracą banki notowane na GPW. Czy taka decyzja zadecyduje o końcu ostatniego ożywienia na rynku akcyjnym w Polsce?

Sytuacja na rynku walutowym prezentuje się raczej spokojnie w środku tygodnia. EURUSD zaliczył test poziomu 1,0900, ale sama zmienność na głównych walutach w G10 jest raczej ograniczona. Wyjątkiem jest dolar australijski, który w pewnym momencie zyskiwał nawet 1% względem dolara po publikacji danych inflacyjnych za IV kwartał poprzedniego roku. Inflacja CPI w Australii wyniosła 7,8% r/r przy oczekiwaniu 7,6% r/r oraz przy poprzednim poziomie 7,3% r/r. Taki odczyt inflacji z pewnością zwiększa szanse na kontynuację zacieśniania polityki monetarnej w Australii i jednocześnie wskazuje, że otwieranie się Chin może mieć spory wpływ na gospodarkę Australii. Z kolei inflacja w Nowej Zelandii wypadła zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 7,2% r/r, co doprowadziło do wyprzedaży NZD.

Chociaż jest spokojnie na rynku walutowym i spokojnie na samym polskim złotym, to z pewnością spokojnie nie jest na GPW. Polskie media doniosły, że rząd ma pracować nad przedłużeniem wakacji kredytowych do końca 2024 roku. Wakacje kredytowe były odpowiedzią na znaczny wzrost stóp procentowych w Polsce, które doprowadziły do znacznego wzrostu rat. Wakacje kredytowe w zeszłym roku pozwoliły na zawieszenie spłat kapitału i odsetek na 4 miesiące i podobnie ma to działać również w tym roku. Koszt oszacowany przez banki sięga ponad 18 mld złotych. W III kwartale zeszłego roku banki zaliczyły spore straty zysków, głównie ze względu na zawiązywane rezerwy. W IV kwartale oczekiwane jest przedłużenie strat, choć również ze względu na mniej sprzedawanych kredytów.

Wakacje kredytowe mogą dawać jednak sporo oszczędności kredytobiorcom, którzy decydują się na nadpłatę kredytu podczas wakacji kredytowych. Podczas wakacji kredytowych nie naliczają się odsetki, dlatego całą potencjalną ratę kredytu można przeznaczyć na spłatę kapitału, co może w przypadku długich 20-30 letnich kredytów skrócić okres kredytowania nawet o kilka lat. Z drugiej strony może to stanowić problem dla banków oraz doprowadzić do zmniejszenia zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem. Od kilku tygodni obserwujemy wyraźne odejście od dolara i szukanie rynków wcześniej silnie wyprzedanych, na czym korzystała Polska i inne gospodarki europejskie. Sektor bankowy stanowi dużą część polskiego rynku akcyjnego oraz zdecydowanie największą grupę spółek w indeksie WIG20.

Cały sektor bankowy zaliczył dzisiaj ponad 4% stratę, a WIG20 traci ok. 1% w pierwszych 2 godzinach handlu. Polski złoty jest dosyć spokojny przy rentownościach 10 letnich obligacji poniżej poziomu 6%. Na godzinę 10:30 za dolara musimy płacić 4,3304 zł, za euro 4,7117 zł, za funta 5,3358 zł, za franka 4,6891 zł.

Michał Stajniak CFA

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót