Komentarz walutowy – król dolar

10:17 28 stycznia 2022

Przez ostatnich kilka tygodni kurs dolara pozostawał w konsolidacji, a względem części walut wschodzących dolar wręcz tracił i to pomimo zaostrzenia retoryki przez Fed. Jednak coraz mocniejszy przekaz amerykańskiego banku centralnego oraz świetne dane o PKB ostatecznie zdecydowały o jego powrocie na tron.

6,9% - o tyle wzrósł w czwartym kwartale PKB USA. Co prawda w USA używa się innej metodologii raportowania i w ujęciu rok do roku jest to skromniejsze 3,3%, ale amerykańska metodologia ma ten plus, że lepiej pokazuje w którym momencie gospodarka przyspiesza, a w którym zwalnia. W zakończonym kwartale wyraźnie przyspieszała i to wystarczyło rynkom aby uznać, że Fed może podnieść stopy procentowe w tym roku pięciokrotnie, a nawet zdecydować się na ruch o 50 punktów bazowych na marcowym posiedzeniu. Dodatkowo Fed dał jasny sygnał, że nie będzie oglądać się na inne banki. Co prawda na wielu rynkach banki od dawna podnoszą stopy, ale dotyczy to przede wszystkim rynków wschodzących, podczas gdy na rynkach rozwiniętych z największych banków proces rozpoczął tylko Bank Anglii, zaś EBC, SNB czy Bank Japonii w ogóle nawet o tym nie myślą. Powell argumentował na konferencji, iż amerykańska gospodarka jest znacznie mocniejsza niż inne (m.in. za sprawą gigantycznej stymulacji) i dlatego Fed może i powinien prowadzić inną politykę. Wczorajsze dane to potwierdziły i dolar ruszył z kopyta. Oczywiście pozostaje pytanie o trwałość tego procesu. Czy na parze EURUSD możliwy jest parytet bo unijna gospodarka będzie permanentnie odstawać? A może Fed przeszarżuje i skończy się sporym zwrotem? Taki scenariusz uważam za bardzo realny. Na teraz jednak dolar ma swoje pięć minut i trend ten jest bardzo silny.

To też w oczywisty sposób przekłada się na złotego. Co prawda w przypadku złotego oczekiwania na podwyżki stóp cały czas rosną. To pomaga utrzymać względnie stabilny kurs wobec słabego globalnie euro. Jednak z drugiej strony mamy niepewność za naszą wschodnią granicą, która jest cały czas podsycana i wydaje się, że tak może być przez dłuższy czas. Złoty traci w ostatnim czasie także wobec franka i funta, a więc względna stabilność wobec euro jest myląca – złoty nadal jest słaby.

Dziś w kalendarzu jest spokojniej. Kluczowe pozycje to PKB z Niemiec (10:00) oraz inflacja PCE z USA (14:30). O 9:10 euro kosztuje 4,5610 złotego, dolar 4,0980 złotego, frank 4,3975 złotego, zaś funt 5,4821 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót