Komentarz walutowy: Rozpoczęcie taperingu w tym roku przesądzone?

10:28 14 października 2021

Podczas wczorajszej sesji poznaliśmy wrześniowe dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, która po raz kolejny przyspieszyła. Co prawda wskaźnik bazowy CPI okazał się zgodny z oczekiwaniami, jednak inflacja CPI w ujęciu rocznym skoczyła z 5,3 do 5,4%, a w ujęciu miesięcznym z 0,3% do 0,4%. Utrzymanie się inflacji na wysokim poziomie wywiera presję na politykę Fed i przybliża w czasie jej normalizację. Wydaje się więc, że Fed rozpocznie proces ograniczania programu skupu aktywów jeszcze w tym roku (niewykluczone, że nawet w listopadzie). Za takimi scenariuszem przemawiają też opublikowane wczoraj wieczorem zapiski z ostatniego posiedzenia FOMC, które co prawda nie przyczyniły się do większej zmienności, jednak potwierdziły fakt, iż członkowie komitetu są zgodni co do redukcji na poziomie 15 mld miesięcznie.

Dolar amerykański radził sobie wczoraj słabo na tle innych głównych walut, a dziś o poranku sentyment ten utrzymuje się. USD traci najmocniej w ujęciu do NZD, gdzie ruch sięga nawet 0,8%. Jeśli chodzi z kolei o główną parę walutową, tutaj także doszło do odreagowania. Patrząc na wykres, EURUSD zakończył wczorajszą sesję solidną popytową świecą marubozu, co może zwiastować kontynuację ruch w ramach korekty wzrostowej. O poranku notowania zdołały także wyjść powyżej okrągłego poziomu 1,1600. Jeżeli obecny sentyment się utrzyma, należy zwrócić uwagę na strefę oporową przy 1,1670, która jest najbliższą istotną przeszkodą dla tej pary walutowej. Mimo że normalizacja polityki przez Fed powinna wspierać dolara, tak wydaje się, iż jest to już zdyskontowane przez rynki. Ewentualnym sygnałem pozytywnym dla USD mogłoby być dopiero ustalenie tego, kiedy dojdzie do podwyżek stóp procentowych w USA, na razie jednak temat ten nie jest podejmowany przez Rezerwę Federalną. W czwartek po godzinie 10:00 polski złoty umacnia się niecały 0,1% w ujęciu do dolara, jednak traci około 0,1% do euro, a także 0,25% do funta i aż 0,4% w stosunku do franka szwajcarskiego. Za USD zapłacimy odpowiednio 3,94 zł, za EUR 4,5461 zł, za GBP 5,3981 zł i za CHF 4,2821 zł.

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót