Kurs JSW wraca poniżej poziomu 30 zł

11:22 4 maja 2021

Kurs Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW.PL) zniżkował dziś nawet o ponad 3%, powracając poniżej bariery 30 zł po raz pierwszy od miesiąca. W kwietniu ceny węgla koksującego notowały spadki, co bynajmniej nie sprzyjało notowaniom JSW. Z informacji z samej grupy, warto z kolei zwrócić uwagę na uchwaloną podwyżkę płac zasadniczych o 3,4% dla wszystkich pracowników JSW. Decyzja zwiększa koszty pracy w spółce w skali roku o około 110 mln zł. Z drugiej strony, grupa uruchomiła program szczepień dla pracowników i ich najbliższych - warto pamiętać, że w przeszłości wysoka liczba zachorowań utrudniała organizację pracy w JSW.

Powrót kursu poniżej bariery 30 zł sprawia, że uwaga może wkrótce skupić się na strefie wsparcia w okolicach 28,320 zł. Gdyby nastąpiło przebicie tego poziomu w dół, kluczowym wsparciem będzie dopiero 26,900 zł. Jako najbliższe pasmo oporowe można uznać okolice 34 zł (lokalne maksima z kwietnia). W ostatnich dniach cena miała już jednak problem z wyjściem powyżej 100-sesyjnej średniej kroczącej. 

Źródło: xStation5

___________________________________________________________________

Jak zabezpieczyć swój portfel akcji przed spadkami? Obejrzyj poniższe wideo i przygotuj się na każdą ewentualność.

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót