Lagarde na konferencji EBC

15:20 10 czerwca 2021

Lagarde przemawia na konferencji EBC. Niemniej nie powinniśmy spodziewać się wiele po dzisiejszej konferencji, biorąc pod uwagę komunikat. Co więcej, rynek żyje obecnie 5% inflacją w Stanach Zjednoczonych. Główne punkty wypowiedzi Lagarde:

 • Prognozy inflacji pozostają poniżej celu w terminie prognozy
 • Inflacja bazowa pozostaje niska
 • Projekcje wskazują na umiarkowany wzrost cen bazowych, inflacja główna również powinna rosnąć w kolejntch miesiącach
 • Inflacja pozostanie względnie niska ze względu na niski wzrost płac oraz wpływ kursu walutowego
 • Tempo skupu aktywów PEPP będzie znacząco wyższe niż w poprzednim 
 • Ryzyka dotyczące wzrostu gospodarczego są zrównoważone
 • Dynamika inflacji będzie spadać w 2022 roku

EBC podnosi prognozy dla wzrostu gospodarczego:

 • 2021: 4,6% wobec 4,0% wcześniej (konsensus rynkowy: 4,2%)
 • 2022: 4,7% wobec 4,1% wcześniej (konsensus rynkowy: 4,1%)
 • 2023: 2,1% wobec 2,1% wcześniej (konsensus rynkowy: 2,0%)

Prognozy inflacyjne:

 • 2021: 1,9% wobec 1,5% wcześniej
 • 2022: 1,5% wobec 1,2% wcześniej
 • 2023: bez zmian na poziomie 1,4%

Q&A:

 • Zbyt wczesne zakończenie fiskalnej stymulacji może podważyć ożywienie gospodarcze
 • EBC jest bardziej optymistyczny niż był 3 miesiące temu. Ostatnie sygnały z gospodarki wskazują na mocne ożywienie.
 • Sondaże mówią o dużym odbiciu w Q2, dzięki poprawie w usługach oraz dalszym silnym wzroście w przemyśle
 • Za wcześnie, aby mówić o strategii wyjścia z PEPP, QE
 • Jednogłośna decyzja o większym tempie skupów PEPP, jednocześnie program jest bardzo elastyczny, sezonowy
 • Nie odbywa się dyskusja na temat długoterminowej polityki EBC

Generalnie w zasadzie nic, czego nie słyszelibyśmy wcześniej. Bardziej w gołębią stronę, ze względu na brak patrzenia na potencjalne wychodzenie z ultra luźnej polityki monetarnej oraz prognozy inflacyjne, które zapewniają możliwość utrzymania bieżącej polityki bez zmian. Warto zauważyć, że mamy obecnie sporą dywergencję miedzy tym co dzieje się z inflacją w USA, a oczekiwaniami co do inflacji w Europie. Pytanie czy w Europie również zauważymy taki sam wzrost, czy jednak w USA będziemy cofać się do tego, co obserwujemy w Europie. 

Tymczasem EURUSD ze względu na wysoką inflację w USA oraz raczej gołębi EBC pogłębia spadki. Obecnie obserwujemy okolice poziomu 1,2160. 

EURUSD kontynuuje spadki. Źródło: xStation5

 

 

 

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót