Li Auto dostarczyło w lipcu rekordową liczbę samochodów

19:17 2 sierpnia 2021

Kurs akcji Li Auto (LI.US) wzrósł o ponad 4% po tym, jak chiński producent aut elektrycznych podał informację o dostarczeniu 8 589 pojazdów w lipcu - co jest nowym miesięcznym rekordem. Wynik ten oznacza wzrost o 11,4% w ujęciu miesięcznym, gdyż w czerwcu dostarczono 7 713 pojazdów. W skali roku wzrost wyniósł 251,3%. “Do końca roku przedstawimy serię usprawnień, która wprowadzi naszą ofertę na wyższy poziom,” stwierdził Yanan Shen, współzałożyciel i szef Li Auto. Tymczasem główny rywal spółki na rynku chińskim - Nio (NIO.US) - dostarczył w lipcu 7 931 pojazdów, a narastająco od początku roku 49 887 sztuk - więcej niż w całym ubiegłym roku. Mimo wszystko wynik z zeszłego miesiąca znalazł się poniżej rekordowych 8 083 pojazdów z czerwca. Inny duży gracz z tego rynku - Xpeng (XPEV.US) - ogłosił dziś nowy rekordowy miesiąc z wynikiem 8 040 dostarczonych pojazdów.

Kurs Li Auto (LI.US) otworzył się dziś od luki hossy, choć kupującym nie udało się dokonać wybicia górnego ograniczenia kanału wzrostowego (interwał H1). Cena wycofała się do lokalnego wsparcia $34. Ważnym wsparciem pozostaje $31,65, zbiegające się z 200-godzinną średnią kroczącą (czerwona linia) oraz zniesieniem Fibonacciego 23,6% poprzedniego ruchu wzrostowego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót