Mabion wystrzelił w obliczu współpracy z Novavax i finansowania PFR

10:39 3 marca 2021

Mabion (MAB.PL) zyskuje dziś ponad 40% po tym, jak spółka biotechnologiczna poinformowała o zawarciu umowy ramowej z Novavax - amerykańską firmą pracująca nad szczepionką na koronawirusa. Mabion ma podjąć działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego kandydata na szczepionkę na Covid-19 o nazwie NVX-CoV2373 i przeprowadzić próby techniczne procesu w skali komercyjnej. Umowa ramowa obowiązuje do końca 2023 roku. Zgodnie z umową, intencją jest możliwość włączenia zakładu należącego do Mabion w łańcuch wytwórczy Novavax w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej dla Novavax. 

Dodatkowo, Mabion przekazał dziś w komunikacie, iż zawarł porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju, co ma związek z nawiązaną współpracą z Novavax. PFR ma udzielić spółce pożyczki do kwoty 30 mln zł oraz objąć akcje do kwoty 10 mln zł w ramach planowanej emisji serii U. Finansowanie ma służyć zwiększeniu mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. 

Notowania spółki Mabion (MAB.PL) otworzyły się dziś potężną luką wzrostową, kurs przewyższył poziom 50 zł i znalazł się najwyżej od roku. Kupującym nie udało się utrzymać tak gigantycznych wzrostów, choć walory nadal zyskują aż 45% wobec kursu odniesienia. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót