Mieszana sesja na Wall Street, silna przecena we Włoszech

18:50 19 lipca 2019

Ostatnia sesja giełdowa tygodnia upływa w nieco mieszanych nastrojach. W trakcie sesji azjatyckiej większość indeksów z regionu zyskiwała. Podobnie wyglądała również sesja europejska, chociaż pod koniec handlu indeksy z Europy Zachodniej wymazały część wzrostów. Mocnych spadków doświadczały spółki z Włoch, którym ciążyły obawy o rozpisanie przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Z kolei indeksy z nad Wisły zamknęły się dziś wyżej.

Mieszane nastroje obserwujemy również na Wall Street. Po wyższym otwarciu, główne indeksy giełdowe z USA cofnęły się poniżej wczorajszych cen zamknięcia. Niemniej wraz z upływem czasu byki odzyskały kontrolę. Obecnie wszystkie S&P 500, Dow Jones i Nasdaq znajduje się na skromnych “plusach”. Na uwagę zyskuje Microsoft, który po publikacji bardzo dobrego raportu wyników za II kw. 2019 roku wspiął się na nowe historyczne szczyty.

Na rynku walutowy króluje dziś dolar amerykański. Od początku dnia “zielony” zyskuje w stosunku do innych walut z koszyka G10. Nawet publikacja gorszego od oczekiwań indeksu zaufania konsumentów wg. Michigan nie zachwiała dzisiejszą dominacją dolara. Za poprawę sentymentu do amerykańskiej walut odpowiadają ostatnie wypowiedzi bankierów z Fed, którzy coraz częściej wskazują, że obniżka stóp o 50 punktów bazowych w lipcu byłaby przesadą.

Na rynku surowców obserwujemy dziś cofnięcie się metali szlachetnych. Zarówno złoto jak i srebro tracą dziś około 1 punkta procentowego. Z kolei metale przemysłowe notują mieszaną sesję - miedź i lid zyskują, a nikiel i aluminum tracą. Mocne wzrosty obecne są za to na rynku surowców rolnych. Wyróżniają się przede wszystkim soja, pszenica i kukurydza. Na rynku ropy również obserwujemy wzrosty, jednak nie tak silne jak na rynku surowców rolnych. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót