Mieszane odczyty sprzedaży detalicznej

15:39 15 listopada 2019

Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych za październik wypada mieszanie. Z jednej strony mamy pozytywny odczyt dla całej sprzedaży, która wzrosła o 0,3% m/m przy konsensusie 0,2% m/m oraz przy poprzednim odczycie -0,3% m/m. Z drugiej zaś sporo rozczarowuje sprzedaż bazowa, gdzie dynamika wzrostu wyniosła 0,2% m/m przy oczekiwaniu wzrostu o 0,4% m/m oraz przy poprzednim odczycie na poziomie -0,1% m/m. Dynamika roczna dla całej sprzedaży osłabiła się do 3,1% r/r z poziomu 4,07% r/r.

Oprócz tego poznaliśmy dane dotyczące indeksu NY Empire, który wypadł na poziomie 2,9 punktów przy oczekiwaniu 6,1 punktów oraz przy poprzednim odczycie 4,0 punktu. Dodatkowo poznaliśmy terms of trade. Ceny importowe spadają mocniej od oczekiwań. Ceny eksportowe zgodnie z oczekiwaniami na poziomie -0,1% m/m.

 

 

 

Sprzedaż detaliczna wypada słabo, biorąc pod uwagę dynamikę roczną, co jest załamaniem ostatniej próby odbicia. Źródło: Macrobond, XTB

Widać, że rynek postrzega te dane dosyć mieszanie. Widać odbicie cen złota po publikacji raportu. Warto jednak pamiętać, że dynamika w październiku mogła być ograniczona ze względu na wstrzymywanie się z zakupami przed Black Friday.

Cena złota reaguje na wsparcie w postaci chmury na wykresie H1. Najbliższy opór to okolice 1475 USD za uncję. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót