Mynaric - beneficjent nowego programu satelitarnego UE?

10:47 25 listopada 2022

Mynaric (M0Y.DE) działa w branży przemysłowej komunikacji laserowej, produkując optyczne terminale komunikacyjne dla przemysłu kosmicznego, lotniczego i mobilnego. Spółka wydaje się dobrze pozycjonować na nową inicjatywę budowy konstelacji satelitów przez Unię Europejską:

  • Laserowe sieci komunikacyjne zapewniają łączność, umożliwiając ultra-wysoką prędkość przesyłu danych i bezpieczną, długodystansową transmisję pomiędzy poruszającymi się obiektami dla bezprzewodowych aplikacji naziemnych, mobilnych, lotniczych i kosmicznych;
  • Optyczne terminale komunikacyjne CONDOR firmy Mynaric są specjalnie zaprojektowane do masowego wdrażania jako część rządowych i komercyjnych konstelacji satelitarnych. Zostały już wybrane jako część wielu wiodących programów rządowych USA, takich jak SDA Tranche 1 Transport Layer, SDA Tranche 1 Tracking Layer oraz program DARPA Space-BACN. Mynaric ma na swoim koncie współpracę m.in. z gigantem przemysłu obronnego USA, L3Harris;
  • Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich uzgodnili, że konstelacja satelitów otrzyma w najbliższych latach 2,4 mld euro z budżetu UE oraz wkład Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także inwestycje prywatne. Konstelacja będzie zapewniać ochronę infrastruktury krytycznej, świadomość sytuacyjną oraz wsparcie dla działań zewnętrznych i zarządzania kryzysowego.Zgodnie z porozumieniem z 17 listopada, sieć satelitarna będzie wykorzystywać start-upy do budowy 30% całej własnej infrastruktury.
  • Jako wiodąca firma z niszowej branży systemów komunikacji laserowej dla satelitów z możliwością projektowania i produkcji w Europie oraz ze swoją strategią zaawansowanych produktów do szeregu klientów rządowych i komercyjnych, Mynaric wydaje się być pozycjonowany jako potencjalny beneficjent unijnego programu.

"Przestrzeń kosmiczna jest rzeczywiście bardzo pożądanym obszarem, w którym Unia Europejska musi zagwarantować swoje podstawowe interesy. A nasze technologie kosmiczne stały się strategicznymi zdolnościami dla naszych obywateli, dla odporności naszych gospodarek i oczywiście dla naszych armii (...) Po dzisiejszym porozumieniu w ramach rozmów trójstronnych (Komisja, Rada, Parlament) od jutra rozpoczniemy prace nad wdrożeniem tego ważnego projektu" - komentował Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.

  • Dzięki sieci satelitarnej IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites) Unia Europejska chce zapewnić także bezpieczną komunikację dla przedsiębiorstw i obywateli, która uzupełni już istniejącą konstelację nawigacji pozycyjnej i synchronizacji Galileo oraz systemy satelitarne obserwacji Ziemi Copernicus.

"Jesteśmy podekscytowani, że UE zgodziła się na utworzenie własnej bezpiecznej konstelacji komunikacji satelitarnej i pochwalamy decyzję o powierzeniu start-upom budowy znacznej części infrastruktury (...) Wierzymy, że optyczne łącza międzysatelitarne są kluczowe dla ustanowienia bezpiecznych usług łączności z kosmosu, a Mynaric oferuje uprzemysłowione terminale komunikacji optycznej niezbędne do ustanowienia takich połączeń. Jesteśmy gotowi wspierać ambicje Europy w zakresie suwerennych i bezpiecznych usług łączności satelitarnej w miarę potrzeb i bylibyśmy zachwyceni mogąc dostarczyć Europie nasze wysoce zdolne i konkurencyjne produkty, które zostały już wybrane do strategicznych sieci satelitarnych rządu USA." - decyzje UE komentowała Tina Ghataore, CCO Mynaric.

Wykres akcji Mynaric (M0Y.DE), wykres H1. Mynaric jest spółką o nieznacznej kapitalizacji, która wynosi obecnie niespełna 90 mln EUR. Duży projekt realizowany na terenie UE ma szansę stanowić katalizator wzrostu dla spółki jeśli otrzyma wielomilionowe kontrakty i dodatkowe źródło przychodów. Najbliższy opór stanowi 50 sesyjna średnia (czarny), któa przebiega w okolicach 18 EUR za walor. Akcje spółki znajdują się w trendzie spadkowym od początku roku. Wskaźnik ceny do wartości ksiegowej firmy wynosi obecnie 1,9, wskaźnik długu do aktywów 0,13. Największym wyzwaniem dla firmy będzie generowanie zysków netto i ekspansja na innych rynkach z bazą swoich rewolucyjnych urządzeń. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót