Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (05.08.2022)

18:47 5 sierpnia 2022

Po publikacji zaskakującego raportu NFP w USA za lipiec rynki zwrócą swoją uwagę na kolejną istotną dla USA publikację - raport CPI za lipiec.Teoretycznie pojawiły się sygnały szczytu inflacji, ale dane z rynku pracy wskazują na dalszą presję na wzrost cen. Raport NFP i inflacja są kluczowe w podejmowaniu decyzji przez Fed. Oprócz raportu CPI w USA, uwaga inwestorów skupi się również na danych dotyczących ropy i zbóż. W przyszłym tygodniu szczególnie warte obserwacji będą takie rynki jak USDJPY, ropa i pszenica. 

USDJPY

Raport o inflacji CPI w USA za lipiec to kluczowy raport dla amerykańskiej gospodarki w przyszłym tygodniu. Raport  zostanie opublikowany w środę o 14:30. Rynek spodziewa się długo oczekiwanego spowolnienia wzrostu cen w USA, gdzie CPI ma spaść z 9,1% do 8,9% r/r. Oczekuje się jednak, że wskaźnik bazowy wzrośnie z 5,9 do 6,1% r/r. Spowolnienie wzrostu cen mogłoby doprowadzić do złagodzenia perspektyw podwyżek stóp Fed, co byłoby negatywne dla mocnego po ostatnich danych NFP dolara, zyskałoby również złoto. USDJPY zdołał powstrzymać ostatnią korektę spadkową, ale pozostaje uzależniony od ruchów rentowności w USA, które wyraźnie wzrosły na koniec tego tygodnia. 

ROPA

Pomimo decyzji OPEC+ o symbolicznym wzroście celu produkcyjnego, ceny ropy w tym tygodniu spadły przez presję rosnącego ryzyka recesji. Ceny ropy naftowej powróciły do ​​poziomów nieobserwowanych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Duży i nieoczekiwany wzrost zapasów ropy w USA również pomógł w spadku cen w zeszłym tygodniu, dlatego raport API we wtorek wieczorem i raport DOE w środę po południu powinny być szczególnie śledzone przez inwestorów. 

PSZENICA

Rosyjska inwazja na Ukrainę ograniczyła eksport ukraińskiego zboża, grożąc globalnym kryzysem żywnościowym. ONZ i Turcja zawarły umowę o wznowieniu eksportu, a pierwsze dostawy ukraińskiej pszenicy już opuściły kraj. Niemniej jednak sytuacja pozostaje napięta, a perspektywy produkcyjne u innych głównych producentów są mocno niepewne. Nadchodzący raport WASDE (piątek, 18:00) pokaże jak zmieniły się perspektywy dla tego surowca w USA oraz w innych kluczowych rejonach świata. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót