Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (28.01.2022)

18:00 28 stycznia 2022

Posiedzenie Fed jest już za nami, ale nie oznacza to, że banki centralne wypadły z agendy. W najbliższy czwartek inwestorzy poznają decyzje Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego, przy czym oczekuje się, że bank centralny Wielkiej Brytanii podwyższy stopy procentowe. Poza tym, uwaga skupi się również na raporcie o zatrudnieniu w USA za styczeń i wynikach spółek z Wall Street. 

EURGBP

Europejski Bank Centralny i Bank Anglii ogłoszą decyzje w sprawie stóp procentowych w najbliższy czwartek, odpowiednio o 13:45  i 13:00. Podczas gdy ECB ma utrzymać stopy na dotychczasowym poziomie, a Lagarde wciąż powtarza, że zmiany w tym roku są mało prawdopodobne, tak w przypadku BoE sytuacja wygląda już ciekawiej. Rynki wyceniają na 80% szansę na podwyżkę stóp przez BoE, po tym jak inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła w grudniu. GBP umocnił się w stosunku do EUR w związku z oczekiwaniami na podwyżkę stóp i jest notowany blisko dolnego ograniczenia kilkuletniego zakresu handlowego.

US100

Sezon publikacji wyników na Wall Street trwa w najlepsze. Podczas gdy inwestorzy poznali już raporty takich spółek jak Microsoft, Apple czy Tesla, w przyszłym tygodniu kolejne duże spółki technologiczne przedstawią swoje wyniki. Alphabet ogłosi wyniki we wtorek, Meta Platforms (Facebook) w środę, a Amazon w czwartek. W każdym z tych przypadków raport ukaże się po zamknięciu sesji. Do tej pory duże spółki technologiczne podawały solidne wyniki, ale nie udawało im się odbudować trendu wzrostowego na US100. Czy tym razem będzie tak samo?

USDCAD

Wraz z rozpoczęciem nowego miesiąca pojawi się kolejny pakiet danych z USA dotyczących zatrudnienia. Raport NFP za styczeń zostanie opublikowany w przyszły piątek o godzinie 14:30. Rynek spodziewa się wzrostu zatrudnienia o zaledwie 240 tys. miejsc pracy oraz przyspieszenia wzrostu płac powyżej 5% r/r. Byłaby to zastanawiająca kombinacja dla Fed, gdyż słabszy wzrost zatrudnienia mógłby skłonić go do zmiany jastrzębiego stanowiska, a szybszy wzrost płac mógłby utwierdzić go w przekonaniu o konieczności zacieśniania polityki monetarnej. Jak zwykle równolegle opublikowany zostanie raport o zatrudnieniu w Kanadzie, co powinno zapewnić krótkoterminowy wzrost zmienności na USDCAD.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót