Najnowsze wieści z Wielkiej Brytanii

15:45 18 października 2019

Podsumowanie:

  • Rynek zaczyna liczyć głosy przed jutrzejszym głosowaniem w brytyjskim parlamencie
  • Macron nie chce przedłużenia Brexitu w przypadku braku przegłosowania porozumienia przez brytyjski parlament
  • Merkel oraz Irlandia wskazują na potrzebę przedłużenia Brexitu w przypadku kolejnego fiaska w brytyjskim parlamencie

Uzgodnienie porozumienia to jedno. Przegłosowanie porozumienia przez wszystkich członków UE to drugie. Jednak przed Johnsonem stoi kolejna, trzecia najważniejsza próba – głosowanie w brytyjskim parlamencie, które odbędzie się jutrzejszego dnia. Brytyjski funt pozostaje wysoko, ale wszystko może zmienić się podczas otwarcia rynków w niedzielę w nocy. Co jeśli brytyjski parlament zawiedzie i nie da zielonego światła dla rozwiązania wynegocjowanego przez brytyjskiego premiera?

Jest kilka scenariuszy. Jeden z nich mówi o kolejnych głosowaniach, drugi mówi o przedłużeniu Brexitu czy kolejnych negocjacjach. Wciąż jest możliwy Brexit bez porozumienia, choć oczywiście jest to mało prawdopodobne biorąc pod uwagę stanowisko szefostwa UE oraz nawet samego Johnsona. Okazuje się jednak, że nie wszyscy patrzą pobłażliwie na Wielką Brytanię. Prezydent Francji Emmanuel Macron mówi, że Wielka Brytania nie powinna uzyskać przedłużenia Brexitu w przypadku fiaska głosowania. Warto jednak pamiętać, że Macron mówił już tak w przypadku porozumienia osiągniętego przez May i udzielił później poparcia dla przedłużenia Brexitu.

Juncker oraz Tusk mówili wczoraj o przedłużeniu Brexitu w przypadku negatywnego głosowania przez brytyjski parlament. Dzisiaj pozytywnie na temat przedłużenia wypowiada się również Merkel. Oczywiście Merkel wskazuje, że to Wielka Brytania musi wyjść z zapytaniem przedłużenia, a nie powinno być ono zagwarantowane automatycznie. Z kolei oficjele z Irlandii wskazują, że będą mocno popierać przedłużenie Brexitu w momencie fiaska głosowania. Sama retoryka jest w tym wypadku ważna i wskazuje na to, że Irlandia nie oczekuje poparcia porozumienia przez brytyjski parlament.

Mimo wszystko funt znajduje się wysoko. Biorąc pod uwagę spore niepewności, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia luki zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Obecnie GBPUSD znajduje się poniżej poziomu 1,3000, ale powyżej wsparcia wyznaczonego w okolicach poziomu 1,2800 oraz zniesienia 161.8 ostatniej fali spadkowej.

GBPUSD pozostaje stabilny pomimo dużej niepewności dotyczącej jutrzejszego glosowania w brytyjskim parlamencie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót