⏬NATGAS mocno traci po zapasach

16:40 23 czerwca 2022

Gaz ziemny w USA traci niemal 6% wobec większego wzrostu zapasów od oczekiwań

Zapasy gazu w USA wzrosły o 74 mld stóp sześciennych wobec oczekiwanych 61 mld stóp sześciennych, przy poprzednim wzroście na poziomie 92 mld stóp sześciennych. Dodatkowo pojawiły się prognozy, że temperatury mają nieco spaść w najbliższym czasie, co pozowliło na spadek cen poniżej bardzo ważnego punktu technicznego - zniesienia 50% całej fali wzrostowej rozpoczętej w końcu zeszłego roku. NIemniej wciąż obecny wzrost zapasów jest zbyt mały, aby zredukować dystans do 5 letniej średniej. Utrzymanie 6,2 USD za MMBTU jest w tym momencie kluczowe dla byków. 

Gaz kontynuuje spadki. Jeśli wsparcie nie zostanie utrzymane w postaci lokalnych dołków z piewszej części roku, ceny gazu mogą spaść nawet do zakresu 5-6 USD MMBTU. Źródło: xStation5

Zmiana zapasów nie odbiega od sezonowości, co pokazuje, że zmniejszony eksport wcale nie prowadzi do zwiększonego wzrostu zapasów. Mimo tego ceny gazu wyraźnie spadają. Po publikacji ceny spadły o dodatkowe 3%. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót