NBP utrzymuje stopy bez zmian

14:35 7 kwietnia 2021

Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe pozostały bez zmian. Ważniejsza oczywiścied dla złotego może być konferencja szefa NBP, który może być pytany na temat złotego. Złoty był bardzo słaby na koniec marca, ale odzyskał nieco siły w ostatnim czasie. 

EURPLN jest już w okolicach zniesienia 50.0 ostatniego impulsu wzrostowego trwającego od połowy lutego. Źródło: xStation5

Oprócz tego wcześniej o godzinie 14:00 opublikowane zostały dane dotyczące aktywów rezerowowych. „NBP opublikował 7 kwietnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec marca 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 134,8 mld EUR i utrzymał się na zbliżonym poziomie jak na koniec lutego 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 5,1 mld USD i osiągnął poziom 158,4 mld USD.” Jak widać rezerwy pozostają na wysokim i stabilnym poziomie i skurczenie się rezerw w ujęciu dolarowym to prawdopodobnie efekt niższych cen złota. Niemniej nie można wykluczyć stabilizacji złotego, ze względu na czynnik powiązany z możliwym przewalutowaniem kredytów w polskim systemie bankowym.

Na koniec warto przytoczyć słowa członka RPP Hardta, który wskazuje, że realne stopy procentowe w Polsce są na jednym z najniższych poziomów na świecie (wyraźnie poniżej 0). Hardt mówi również o ogromnej, ok. 50% inflacji rocznej pod względem opłat bankowych.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót