Netflix nurkuje o 20% po wynikach za czwarty kwartał!

12:11 21 stycznia 2022
 • Netflix opublikował wyniki za Q4 2021 wczoraj po zamknięciu sesji
 • Główne wyniki zgodne z oczekiwaniami
 • Duże odchylenie od prognoz subskrybentów w pierwszym kwartale 2022
 • Spółka zwraca uwagę na rosnącą konkurencję
 • Akcje spadły o 20%  po zamknięciu sesji

Netflix (NFLX.US) opublikował wczoraj po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki za czwarty kwartał 2021 roku. Raport został odebrany jako duże rozczarowanie, gdyż prognozy wskazują na słabszy wzrost liczby abonentów w warunkach rosnącej konkurencji. Przyjrzyjmy się najważniejszym wynikom:

 • Przychody: 7,71 mld USD vs oczekiwane 7,71 mld USD

 • Zysk na akcję: 1,33 USD vs oczekiwane 0,82 USD

 • Przyrost abonentów netto w Q4 2021: 8,28 mln vs oczekiwane 8,19 mln 

 • Płatne członkostwo na koniec 2021 roku: 221,8 mln vs 203,7 mln na koniec 2020 roku 

 • Średni przychód na użytkownika w Q4 2021: 11,58 USD vs 11,73 USD w Q3 2021 r

 • Prognoza subskrybentów netto w Q1 2022: 2,5 mln vs oczekiwane 6,9 mln 

Na pierwszy rzut oka wyniki Netflixa za Q4 2021 nie wyglądają najgorzej - przychody pokryły się z medianą szacunków, a przyrost  subskrybentów netto i zysk netto pobiły oczekiwania. Jednak o ile przychody netto pobiły oczekiwania rynku, o tyle nie udało się pobić prognoz samej spółki! Netflix spodziewał się, że w Q4 2021 liczba subskrybentów netto będzie taka sama jak rok wcześniej w Q4 2020, wynoszącej 8,5 miliona. Jeszcze bardziej rozczarowujące okazały się prognozy na najbliższy kwartał. Netflix spodziewa się dodać 2,5 mln subskrybentów netto w pierwszym kwartale 2022 roku, prognozując spadek z 3,98 mln, które dodał w pierwszym kwartale 2021 roku. Przed publikacją wyników oczekiwania rynkowe co do liczby subskrybentów netto w pierwszym kwartale 2022 roku wynosiły 6,9 mln.

Biorąc pod uwagę jak bardzo oczekiwania rynkowe na Q1 2022 odbiegły od oczekiwań spółki, można powiedzieć, że rozczarowanie w Q4 2021 było niewielkie. Warto jednak zauważyć, że Netflix przesunął na koniec roku wiele premier zaplanowanych pierwotnie na cały 2021 rok, co miało zaowocować dużym skokiem liczby nowych subskrybentów. Kolejnym powodem do niepokoju jest pierwszy od początku pandemii spadek średniego przychodu na użytkownika.

Netflix przyznał, że może stracić pozycję lidera w branży streamingu. Firma stwierdziła, że konkurencja w branży znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 24 miesięcy, a na jej pole wchodzi coraz więcej firm, takich jak Disney czy Amazon. Netflix próbuje zrównoważyć słabszy wzrost subskrybentów wyższymi cenami i ostatnio podniósł ceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jednak zbyt agresywne podnoszenie cen stwarza ryzyko odpływu konsumentów, co jeszcze bardziej pogorszyłoby perspektywy spółki.

Spoglądając na wykres Netflixa (NFLX.US) widzimy, że kurs zakończył wczoraj notowania w pobliżu dolnego ograniczenia struktury Overbalance (równość ze spadkiem z 2018 roku). W godzinach popołudniowych po publikacji raportu za Q4 2021 akcje spadły jednak o 20%. Aktualne notowania przedsesyjne wskazują na rozpoczęcie dzisiejszego handlu poniżej przedziału 480-565 USD. Akcje mają rozpocząć dzisiejsze notowania w rejonie 400 USD - najniższego poziomu od maja 2020 roku. Jeśli nastroje pozostaną dziś ponure, a cena akcji nadal będzie spadać, pierwszą strefę wsparcia do obserwacji można znaleźć w rejonie 380 USD.

 Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót