Optymizm wraca na giełdy, rozczarowujące dane z Chin

07:07 14 sierpnia 2019

Podsumowanie

- Indeksy giełdowe mocno odbiły w trakcie sesji w USA, mniejszy optymizm w Azji
- Chińska produkcja przemysłowa osiągnęła 17-letnie minimum, dane o sprzedaży detalicznej i inwestycjach również poniżej oczekiwań
- Głosowanie nad wotum nieufności dla włoskiego rządu odbędzie się 20 sierpnia

Mocne wzrosty na giełdach

Wczorajsze doniesienia o odroczeniu wprowadzenia amerykańskich ceł na chińskie produkty wywołało gwałtowny ruch wzrostowy na giełdach. W USA indeks NASDAQ zyskał 1,95%, S&P 500 wzrósł o 1,5%, a Dow Jones zamknął się 1,4% powyżej poniedziałkowej ceny zamknięcia. W trakcie sesji azjatyckiej optymizm był mniejszy, co przełożyło się na bardziej stonowane wzrosty indeksów. Najlepiej radził sobie japoński NIKKEI, który zyskał 1%, podczas gdy główne indeksy z Państwa Środka wzrosły o około 0,8%. Z kolei na rynku walutowym euforia już zanikła i we wtorek o poranku większość walut rynków wschodzących traci w stosunku do dolara amerykańskiego. Warto również wspomnieć o reakcji amerykańskich obligacji. Odbicie rentowności były ograniczone w porównaniu do wzrostów na giełdach. Rentowności 10-letnich obligacji wynosi obecnie 1,676% - jedynie 4 punkt bazowe wyżej w odniesieniu do sytuacji sprzed ogłoszenia odroczenia ceł. Różnica między rentownościami 2- i 10-letnimi wzrosła z 2 do 4 punktów bazowych, co pokazuje, że inwestorzy nadal są ostrożni przy ocenie doniesienie z frontu handlowego. Przypomnijmy również, że nowe cła miały być szczególnie dotkliwe dla amerykańskich konsumentów, ponieważ dotyczył między innymi sprzętu elektronicznego, który w duży ilościach jest importowany z Chin. Naszym zdaniem Donald Trump chciał w ten sposób uniknąć zniechęcenia do siebie wyborców, co zwiększy jego szansę na reelekcję.

 

 

NASDAQ (US100) mocno wzrósł we wtorek po decyzji o odroczeniu ceł. Indeks zamknął się na najwyższym poziomie od początku miesiąca. Źródło: xStation5

Poniżej oczekiwań

W trakcie sesji azjatyckiej opublikowany został pakiet danych z Chin za lipiec, który okazał się sporym rozczarowaniem. Produkcja przemysłowa wzrosła w ubiegłym miesiącu o 4,8% r/r wobec oczekiwanego wzrostu o 6% r/r. Warto zaznaczyć, że jest to najsłabsze tempo wzrostu produkcji od 17 lat. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,6% r/r (oczekiwano 8,6% r/r), a inwestycje z wyłączeniem terenów wiejski o 5,7% r/r (oczekiwano 5,8% r/r). W komentarzu do danych chiński urząd statystyczny powiedział, że wzrost gospodarczy jest stabilny, a słabość sprzedaży detalicznej wynika z niskiej sprzedaży samochodów. Reakcja rynku na te dane była ograniczona, ale z pewnością pomogła azjatyckim indeksom wymazać część wcześniejszych wzrostów.

 

 

Dane z Chin za lipiec okazały się dużym rozczarowaniem. Źródło: Bloomberg

Inne wiadomości z rynków

- Głosowanie nad wotum nieufności dla włoskiego rządu odbędzie się 20 sierpnia
- Zgodnie z oczekiwaniami, niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,1% k/k w II kw. 2019 roku
- Gospodarka Rumunii urosła o 1% k/k w II kw. 2019 roku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót