Panika na Wall Street, silne spadki na złotym i GPW

18:41 20 września 2019

Handlowa bomba na koniec tygodnia

Wydawało się, że ten tydzień zakończy się spokojnie i bardzo pozytywnie. Nic bardziej mylnego. Donald Trump nie jest zbyt zadowolony z progresu rozmów, choć nie dokonał żadnych negatywnych kroków w kierunku Chin. To druga strona doprowadziła do wyraźnego cofnięcia na Wall Street. Chiny odwołały swój wyjazd do Montany, którego celem było zwiększenie zakupów produktów rolnych. Sytuacja ta podważa dalsze negocjacje handlowe, które mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu na niższym szczeblu. 

Wyrok TSUE ciąży polskim aktywom

Negatywna sytuacja miała dzisiaj miejsce na polskim rynku. Wyznaczenie daty publikacji raportu TSUE na dzień 3 października doprowadziło do paniki wśród inwestorów. Rynek wierzy, że decyzja Trybunału nie będzie pozytywna dla polskiego sektora bankowego, co może doprowadzić do destablizacji całego systemu finansowego. 

Negatywnie w sprawie Brexitu

Brytyjski funt zyskiwał w ostatnich dniach ze względu na nadzieję na znalezienie rozwiązania dotyczącego irlandzkiej granicy. NIestety wydaje się, że negocjacje utknęły w martwym punkcie. Co więcej, wg negocjatora z UE mogły ulec one nawet cofnięciu. Mimo wszystko GBPUSD utrzymuje się w pobliżu poziomu 1,2500.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót