Parytet dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego!

17:54 12 maja 2022

Para USDCHF osiągnęła parytet po raz pierwszy od grudnia 2019 r. w obliczu znacznej rozbieżności w polityce amerykańskiego i szwajcarskiego banku centralnego. Ostatnio Rezerwa Federalna zasygnalizowała bardziej jastrzębie podejście, ponieważ najnowsze dane pokazały, że inflacja pozostanie na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach. Tymczasem inflacja w Szwajcarii w kwietniu nieznacznie wzrosła do 13-letniego poziomu 2,5%, który jest znacznie niższy w porównaniu z USA i innymi krajami rozwiniętymi. SNB uważa, że obecny poziom jest jedynie zjawiskiem przejściowym i dlatego zamierza utrzymać swoją ultra luźną politykę pieniężną. 

Para USDCHF zyskała ponad 9,0% od początku 2022 roku i w czwartek osiągnęła parytet, który pokrywa się z górnym ograniczeniem struktury 1:1. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, ruch w górę może przyspieszyć w kierunku poziomu 1,0230, gdzie znajdują się maksima z maja 2019 r. Z drugiej strony, jeśli sprzedający odzyskają kontrolę, może zostać rozpoczęta korekta spadkowa w kierunku 0,9740. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót