PILNE: EURUSD powyżej 1,05 wobec kolejnych "mniej jastrzębich" słów ze strony Fed

15:50 1 grudnia 2022

Wczoraj Powell zaskoczył stwierdzeniem na temat tego, że w grudniu będziemy mieli niższą podwyżkę. Dzisiaj ta komunikacja jest kontynuowana, m.in. przez Bowman:

  • Kolejne podwyżki są wymagane, jest jeszcze wiele do zrobienia
  • Niemniej potrzeba spowolnienia jeśli chodzi o wielkość podwyżek, aby ocenić, czy dotychczasowe działania odniosły już skutek
  • Nadchodzące dane będą kluczowe dla kolejnych podwyżek: wielkości i tempa
  • Polityka będzie przez pewien czas restrykcyjna
  • "Chcę zobaczyć sygnały spowolnienia inflacji"

EURUSD powyżej 1,05 po tych słowach. Jak widać nie ma co liczyć na podwyżkę o 75 punktów bazowych. Pytanie jednak, czy będzie to jedna podwyżka o 50 pb i następne po 25 pb czy jednak Fed zdecyduje się na przynajmniej dwie podwyżki o 50 pb. Co więcej, jeśli inflacja faktycznie ma mocno spowolnić, biorąc pod uwagę wyraźne osłabienie gospodarki i rynku pracy, nie jest wykluczona obniżka pod koniec przyszłego roku.

EURUSD najwyżej od końca czerwca. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót