PILNE: Inflacja bazowa CPI w USA zgodnie z oczekiwaniami

14:32 13 stycznia 2021

Przed chwilą poznaliśmy dane o inflacji za grudzień ze Stanów Zjednoczonych, które okazały się zgodne z rynkowymi szacunkami.

Inflacja bazowa CPI w ujęciu miesięcznym: 0,1%

Poprzednio: 0,2%

Oczekiwania: 0,1%

Inflacja bazowa CPI w ujęciu rocznym: 1,6%

Poprzednio: 1,6%

Oczekiwania: 1,6%

Patrząc na główną parę walutową - EURUSD, nie widać większej reakcji po danych, kurs ruszył zaledwie kilka pipsów w górę. Wczoraj doszło do obrony wsparcia przy 1,2150, jednak kupujący nie byli w stanie wykonać większej korekty. Odbicie pojawiło się już na wysokości pierwszego oporu - przy mierzeniu 38,2% Fibonacciego (1,2215). Wspomniany poziom pozostaje istotny w krótkim horyzoncie czasowym, jego pokonanie może otworzyć drogę do ataku na kolejny opór przy 1,2265. Wsparciem pozostaje z kolei strefa przy 1,2150. W przypadku jej wybicia, przecena może przybrać na sile. 

EURUSD interwał H1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót