PILNE: Inflacja PCE bez zaskoczenia, nieco lepszy odczyt UoM

16:08 24 listopada 2021

Inflacja PCE nie zaskakuje odczytem. Zgodnie z oczekiwaniami PCE core rośnie do 4,1% r/r przy poprzednim poziomie 3,7% r/r. W ujęciu miesięcznym inflacja rośnie o 0,4% m/m przy poprzednim poziomie 0,2%. 

Minimalnie odbijają nastroje konsumentów wg UoM. Odczyt na poziomie 67,4 jest wyższy niż wstępny na poziomie 66,8 punktów. Warto pamiętać, że oba te odczyty i tak są najniższe od 2012 roku. W październiku ostateczny odczyt wyniósł 71,7 punktów. Wobec tego i tak nie mamy jednak odbicia nastrojów, a jedynie poprawę wobec wstępnego odczytu z połowy miesiąca. 

To jednak nie koniec danych. Sprzedaż nowych nieruchomości za październik wyniosła 745 tys., gorzej od oczekiwań na poziomie 800 tys., ale lepiej niż poprzednio na poziomie 742 tys. 

Dochody osobiste rosną za październik 0,5% m/m przy oczekiwaniu 0,2% m/m oraz przy poprzednim spadku o 1,0% m/m. Wydatki rosną o 1,3% m/m za październik przy oczekiwaniu 1,0% m/m oraz przy poprzednim poziomie 0,6% m/m. To dobre dane, ale już poznaliśmy ostatnio dobre dane dotyczące sprzedaży detalicznej. 

US500 próbuje odbijać po otwarciu rynku kasowego. Niemniej może to być też efekt odbicia w Europie wobec sprzeciwu wprowadzenia lockdownu w największej gospodarce w EMU. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót