PILNE: Inflacja producencka mocno w górę

14:31 13 maja 2021

Inflacja PPI w USA za kwiecień wypada na poziomie 6,2% r/r przy oczekiwaniu 5,9% r/r oraz przy poprzednim poziomie 4,2% r/r. Jak widać poprzednia wartość tej inflacji odzierciedliła ostatni odczyt inflacji CPI. W ujęciu miesięcznym PPI rośnie o 0,6% m/m przy oczekiwaniu 0,3% m/m oraz przy poprzednim poziomie 1,0% m/m. 

Inflacja bazowa PPI rośnie za kwiecień o 4,1% r/r przy oczekiwaniu 3,7% r/r oraz przy poprzednim poziomie 3,1% r/r. Inflacja bazowa w ujęciu miesięcznym 0,7% m/m przy oczekiwaniu 0,4% m/m oraz przy poprzednim poziomie 0,7% m/m

Claimsy na poziomie 473 tys. przy oczekiwaniu 490 tys. oraz przy poprzednim poziomie 566 tys. Wnioski kontynuacyjne minimalnie wyżej od oczekiwań oraz poprzedniego poziomu. 

Co ciekawe dolar traci po publikacji. Być może po wczorajszej inflacji CPI oczekiwano większego zaskoczenia, choć skala wzrostu cen jest wciąż zaskakująca, przede wszystkim inflacji bazowej, która wyklucza ceny energii. Poziom 1,2100 to wciąż kluczowy poziom oporu. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót