PILNE: Inflacja w USA przyspiesza do 5%!

14:31 10 czerwca 2021

Odczyt na poziomie: 5,0% r/r

Oczekiwano: 4,7% r/r

Poprzednio: 4,2% r/r

Dzisiejszy odczyt dotyczył maja. Mamy zaskoczenie pozytywne w stosunku do każdego odczytu inflacyjnego. Sporym zaskoczeniem w stosunku do oczekiwań jest inflacja bazowa, która wypada niemal 2 krotnie powyżej celu. 

Oprócz tego inflacja miesięczna wypada na poziomie 0,6% m/m. Przy oczekiwaniu 0,4% m/m oraz przy poprzednim poziomie 0,8% m/m. Inflacja bazowa CPI w ujęciu rocznym wyniosła za maj: 3,8% r/r przy oczekiwaniu 3,4% r/r oraz poprzednim poziomie 3,0% r/r. Miesięczna bazowa wyniosła: 0,7% m/m, przy oczekiwaniu: 0,4% m/m oraz przy poprzednim poziomie 0,9% m/m. Dolar wyraźnie mocniejszy po odczycie, co jest powiązane ze wzrostem rentowności. 

Dolar wyraźnie mocniejszy wraz ze spadkiem TNOTE. Źródło: xStation5

Największy udział we wzroście dynamiki inflacji w stosunku do poprzedniego miesiąca mają samochody, nowe oraz używane. Drugi czynnik to paliwa, który jednocześnie ma największy udział w ujęciu punktów procentowych w całej inflacji. Źródło: Macrobond, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót