PILNE: PKB z USA gorzej od oczekiwań, wnioski poniżej 200 tys!

14:32 24 listopada 2021

Odczyt PKB w tempie annualizowanym (I rewizja): 2,1%, przy oczekiwaniu 2,2% oraz przy poprzednim odczycie 2,0%. 

Deflator PKB wypada na poziomie 5,9%, przy oczekiwaniu 5,7% oraz przy takim samym poprzednim poziomie. 

Wnioki o zasiłek dla bezrobotnych wypadają na poziomie 199 tys. przy oczekiwaniu 260 tys. oraz przy poprzednim poziomie 268 tys. 

Bazowe zamówienia na środki trwałe za październik to 0,5% m/m przy oczekiwaniu 0,5% oraz takiej samej dynamice we wrześniu. Całościowe zamówienia spadają o -0,5% m/m przy oczekiwaniu 0,2% m/m oraz przy poprzednim poziomie -0,3% m/m. 

 

Bardzo dużo odczytów podczas dzisiejszej sesji to efekt jutrzejszego święta oraz skróconej sesji w piątek. PKB wypada minimalnie gorzej od oczekiwań, ale z wyższym deflatorem. Wnioski z kolei spadają poniżej 200 tys.! Jest to naprawdę duże zaskoczenie, gdyż są to najniższe claimsy od późnych lat 60! Nawet w czasie przed pandemią claimsy trzymały się nieco powyżej 200 tys. Negatywnie zaskakują jednak całościowe zamówienia na środki trwałe, które pogłębiają spadki w październiku. 

Dla rynku kluczowe powinny być dane dotyczące wniosków o zasiłek. Jest to kolejny czynnik przemawiający za szybszym taperingiem. Z drugiej strony wnioski kontynuowane utrzymują się powyżej 2 mln. Przed pandemią były to okolice 1,6-1,7 mln. 

EURUSD wraz z mocniejszymi rentownościami rusza wyraźniej poniżej 1,1200. Niskie claimsy to kolejny czynnik przemawiający za bardziej jastrzębim Fedem. To jednak nie koniec atrakcji na dziś. O 16:00 mamy inflację PCE, a o 20 minutes FOMC. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót