PILNE: Potężna sprzedaż detaliczna w Polsce, mocniejszy złoty

10:12 23 maja 2022

Dane o sprzedaży detalicznej wskazują na potężny wzrost w ujęciu rocznym. Sprzedaż za kwiecień wzrosła o 33,4% r/r przy oczekiwaniu 30,6% r/r oraz przy poprzednim wzroście o 22% r/r. Oczywiście warto pamiętać, że w dużej mierze większa sprzedaż to efekt rosnących cen, które też nie mają jeszcze dużego wpływu na ograniczenie konsumpcji. Wobec tego realny wzrost sprzedaży wciąż jest bardzo pokaźny. 

Gorzej ma się jednak produkcja budowlano montażowa. W tym wypadku widać spowolnienie do 9,3% r/r przy oczekiwaniu 18,5% r/r oraz przy poprzednim poziomie 27,6% r/r. Oprócz tego poznaliśmy również indeks Ifo z Niemiec, który wypadł powyżej oczekiwań na poziomie 93 punktów. 

Aktualizacja z godziny 11:20: 

Prezes Glapiński zakomunikował podczas Forum w Davos, że NBP najprawdopodobniej będzie kontynuował cykl podwyżek stóp procentowych. Jak dodał szef Banku Centralnego,  NBP usiłuje tym samym trwale zbić pędzącą inflację, nie powodując przy tym dodatkowych szkód dla społeczeństwa oraz gospodarki.

Złoty korzysta na fali osłabienia dolara i USDPLN notowany jest już poniżej 4,35 zł. Słabość dolara względem euro to efekt lepszych nastrojów oraz wypowiedzi Lagarde, że podwyżka w EMU szykuje się już w lipcu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót