PILNE: US30 najniżej w tym roku!

18:04 23 września 2022

Przecena na ryzykownych aktywach przybiera na sile w drugiej połowie sesji. Notowania amerykańskich indeksów giełdowych rozpoczęły handel od luk spadkowych, a kolejne godziny przynoszą pogłębienie przeceny. Trzy główne indeksy z USA czyli US30, US100 i US500 zniżkują około 2%, z kolei US2000 jest notowany 3% niżej!

Jeśli chodzi o sytuację techniczną, na uwagę zasługuje kontakt oparty o Dow Jones (US30). Patrząc na wykres, notowania spadły poniżej dołków z czerwca, czyli obecnie obserwujemy najniższe poziomy w tym roku! Jeśli ruch w dół będzie kontynuowany, jako najbliższe wsparcie należy traktować poziom 29365 pkt, który wynika z równości z poprzednim impulsem spadkowym.

US30 interwał D1. Źródło: xStation5

Jeśli chodzi o niższy przedział czasowy - H1, widać, że kurs zachowuje się technicznie. Ostatnie korekty były bardzo podobne jeśli chodzi o zasięg, co zgodnie z metodologią Overbalance potwierdza sentyment spadkowy. Spadki są także wspierane przez średnią z ostatnich 100 okresów. W przypadku ewentualnej korekty, kluczowym krótkoterminowym oporem jest poziom 30080 pkt.

US30 interwał H1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót