PILNE: Zapasy ropy w USA mocno rosną, ale spadają zapasy benzyny

16:31 10 sierpnia 2022

Zapasy ropy: 5,5 mln brk (oczekiwano: 0,215 mln brk; poprzednio: 4,5 mln brk)

Zapasy benzyny: -5 mln brk (oczekiwano: -1,1 mln brk; poprzednio: 0,163 mln brk)

Zapasy destylatów: 2,2 mln brk (oczekiwano: -1 mln brk; poprzednio: -2,4 mln brk)

Zmiana użycia mocy rafineryjnych: 3,3% (oczekiwano: 0,41%; poprzednio: -1,2%)

Dane są naprawdę "dziwne". Mocny wzrost przerobu w rafineriach, gigantyczny implikowany popoyt na benzyne rzędu 10,3 mln brk (wzrost o 1 mln w perspektywie tygodnia). Import ropy pokaźny na poziomie ok. 4 mln, ale nie jest znacznie wyższy niż w poprzednim tygodniu. Dane DOE od momentu problemów z publikacją kilka tygodni temu są często ze sobą sprzeczne patrząc na poszczególne kategorie. Nie możemy się w takim razie dziwić, że niektórzy zaczynają podważać autentyczność ostatnich danych. W tym momencie kluczowa ocena rynku ropy może być sporzączana na podstawie danych miesięcznych, ale te są opóźnione o ok. 2 miesiące w porównaniu do bieżących odczytów. 

Jak reaguje ropa? Nieco odbija po bardzo mocnym spadku, który miał miejsce po publikacji danych inflacyjnych w USA. Ropa osłabiła się pomimo słabego dolara, ale jest to efekt spadku inflacji. Spadek inflacji w dużej mierze był podyktowany niższymi cenami energii. Ropa teraz odbija, co jest związane ze spadkiem zapasów benzyny. 

Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót