PILNE: Zapasy ropy w USA nieoczekiwanie rosną, ale cena WTI idzie w górę

16:34 21 lipca 2021

Przed chwilą EIA przedstawiła cotygodniowy raport dotyczący zapasów ropy naftowej - kluczowy odczyt z perspektywy traderów na rynku ropy. Ubiegły raport pokazał spadek zapasów aż o 7,9 mln brk, tym razem konsensus rynkowy zakładał spadek o kolejne 4,1 mln brk. Dzisiejsze dane okazały się jednak dużą niespodzianką - zapasy ropy nieoczekiwanie wzrosły o 2,11 mln baryłek, sugerując słabszy popyt na "czarne złoto". Słabiej od oczekiwań zaprezentowały się również zapasy benzyny, które co prawda spadły, lecz w bardzo niewielkim stopniu. Tuż po publikacji ceny ropy WTI gwałtownie spadły, choć rynek bardzo szybko odbija i cena przewyższa już poziomy sprzed publikacji EIA! W ujęciu dziennym kurs WTI znajduje się na istotnym plusie (prawie +4%).

  • Zmiana zapasów ropy: 2,11 mln brk (vs oczekiwania: -4,1 mln brk)

  • Zmiana zapasów benzyny: -0,12 mln brk (vs oczekiwania: -1,4 mln brk)

  • Zmiana zapasów destylatów: -1,35 mln brk (vs oczekiwania: 0,0 mln brk)

Ceny ropy WTI kontynuują odbicie i wspinają się powyżej poziomu $69 za baryłkę. Tym samym kurs WTI wzrósł o ponad $4 względem wczorajszego dziennego minimum! W przypadku kontynuacji ruchu wzrostowego opór może pojawić się w okolicy $71,10, gdzie przebiega zniesienie Fibonacciego 38,2% ostatniej fali wzrostowej. Okolice $66,50 to z kolei ważne wsparcie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót