Plug Power 5% w górę po ogłoszeniu planów ekspansji w Europie

16:51 14 września 2021

Plug Power (PLUG.US), amerykańskie przedsiębiorstwo z branży ogniw wodorowych, zyskuje ponad 5% w trakcie dzisiejszej sesji na Wall Street. Spółka poinformowała, że rozszerzy operacje na kontynencie europejskim, otwierając biuro w Niemczech. Zakład o początkowej powierzchni 70 tys. stóp sześc. ma stać się centrum innowacji. Początkowo będzie zatrudniał 30 specjalistów, jednak do połowy 2022 roku liczba pracowników wzrośnie do blisko 60. Spółka jest już obecna w Europie od ponad 10 lat, przez ten czas współpracowała z licznymi klientami ze Starego Kontynentu - jako przykład można podać branżę motoryzacyjną i przedsięwzięcie joint venture z Renault o nazwie HYVIA. 

Kurs spółki Plug Power (PLUG.US) wciąż jest na bardzo niskich poziomach względem szczytów po szalonym rajdzie ze stycznia bieżącego roku. Pomimo dzisiejszej zwyżki, kurs wciąż utrzymuje się poniżej 50- oraz 100-sesyjnej średniej kroczącej, a także poniżej krótkoterminowej linii trendu spadkowego (narysowana na wykresie o skali logarytmicznej). Wybicie tych poziomów w górę mogłoby być pierwszym optymistycznym sygnałem, gdyż obecnie sentyment wciąż pozostaje negatywny. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót