Podsumowanie dnia – Czy to kolejna fala korona-recesji?

18:45 21 września 2020

Dzisiejszy dzień przynosi ogromną wyprzedaż na rynku giełdowym. Tak naprawdę trudno doszukać się nowych konkretnych powodów, oprócz wyraźnie umacniającego się dolara. Z pewnością można jednak stwierdzić, że Fed nie sprostał ostatnio oczekiwaniom inwestorów i przyczynił się do silnej wyprzedaży na rynku. Co ciekawe, biorąc pod uwagę spadki z całego ostatniego okresu, są już silniejsze niż te w czerwcu. Patrząc na Nasdaq, w tym momencie korekta wynosi już 1800 punktów! Z kolei cała wyprzedaż związana z początkiem pandemii w lutym oraz w marcu przyniosła korektę na poziomie 3400 punktów. Widać wobec tego, że skala obecnych spadków jest naprawdę spora.

Wyprzedaż była również silna w Europie. To efekt przede wszystkim koronawirusa. We Francji dzisiaj zanotowano już ponad 10 tys. przypadków, natomiast w Wielkiej Brytanii niemal 5%. Dodatkowo sporo wyprzedawane są akcje banków wobec pojawienia się oskarżeń o uczestnictwo w procederze prania brudnych pieniędzy. Takie oskarżenia dotyczyły również banku ING Bank Śląski.

Dzisiaj mogliśmy usłyszeć Powella, choć nie mówił on o sprawach rynkowych. Niemniej ostatnie wyprzedaże na rynku akcyjnym wzmożone były wypowiedziami innych bankierów centralnych, którzy wskazywali, że korekta na rynku mogłaby być „zdrowa”.

Ważna jest dzisiaj również wyprzedaż na rynku kruszców. To efekt umacniającego się dolara w napływie popytu na gotówkę – podobnie jak w marcu. Złoto zameldowało się dzisiaj poniżej 1900 USD za uncję, natomiast srebro traciło prawie 9%!

W trakcie sesji azjatyckiej zapisy minutes RBNZ, a następnie decyzja Riksbanku. W trakcie sesji europejskiej i amerykańskiej dane z rynku nieruchomości w USA oraz wypowiedzi członków Fed.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót