Podsumowanie dnia: Dobre nastroje na rynku akcji, BoE nie zmienia stóp proc.

20:35 7 listopada 2019

Podczas dzisiejszej sesji ponownie mogliśmy obserwować dobre nastroje na rynku akcji. Zaczęło się od informacji podanej przez Bloomberga, wg którego na najbliższym spotkaniu Trump - Xi ma dojść do cofnięcia niektórych opłat celnych. Informacja ta wypłynęła w pierwszej kolejności od rzecznika chińskiego ministra handlu, a w godzinach popołudniowych została potwierdzona przez USA. 

  • Dobre nastroje na rynku akcji
  • DAX kończy sesję na 0,8% plusie
  • Indeksy w USA po raz kolejny wybijają nowe historyczne maksima
  • Rynek metali szlachetnych traci przez wzrost apetytu na bardziej ryzykowne aktywa
  • Bank Anglii pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie wynoszącym 0,75%
  • Kurs funta traci do dolara (2 członków BoE` było za cięciami stóp)

Pomimo pozostawienia stóp procentowych na poziomie 0,75%, kurs funta traci w godzinach popołudniowych 0,3% w stosunku do dolara amerykańskiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia bankierzy centralni nie byli do końca zgodni. Pierwszy raz od dłuższego czasu członkowie byli podzieleni, dwóch z siedmiu bankierów opowiedziało się za obniżką. Ponadto zwrócono uwagę na negatywny wpływ jaki wywiera niepewność związana z procesem wyjścia WIelkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Poruszony został także temat panującego konfliktu handlowego na arenie międzynarodowej. Aktualnie GBPUSD znajduje się na wysokości wsparcia wynikającego z dolnego ograniczenia układu Overbalance. Jeżeli dojdzie do wybicia dołem, droga do poziomu 1,2700 zostanie otwarta. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót