Podsumowanie dnia – Dzień wyprzedaży, choć nie wszędzie

20:02 13 maja 2021

Dzisiejszy dzień to w większości przypadków kontynuacja wyprzedaży wobec dużych obaw inflacyjnych. Wyprzedaż miała jednak miejsce nie wszędzie i po części inwestorzy zaczęli patrzeć na inflację z innej strony. Indeksy z Wall Street zyskiwały dzisiaj nawet ponad 1%, a DAX zaliczył spektakularne odbicie o 400 punktów.

Inflacja PPI zaskoczyła wysokim odczytem na poziomie 6,1% r/r. Jednak częściowo uczestnicy rynku mogli oczekiwać wyższej dynamiki, biorąc pod uwagę wczorajsze zaskoczenie inflacją CPI. Niemniej producenci ponoszą spore koszty i przynajmniej częściowe przerzucenie ich na konsumentów może doprowadzić do stałego wzrostu inflacji.

Rynki były dzisiaj bardzo zmienne. EURUSD zaliczył silny wzrost, a następnie powrócić w okolice wczorajszych minimów. Złoto ogranicza nieco silne odbicie, ale spora wyprzedaż ma miejsce na ropie naftowej. Co ciekawe dolar kanadyjski nie korzysta na fali dobrych komentarzy od szefa BoC, co jest powiązane z dużym wpływem cen ropy. Ponad 5% spadki były widoczne na rynku kukurydzy za sprawą negatywnych informacji dotyczących większej produkcji z Brazylii czy anulowania niektórych dostaw do Chin.

Silna wyprzedaż kryptowalut to efekt wypowiedzi Muska i działań jego spółki Tesli, która nie będzie akceptować już Bitcoinów za samochody. Musk stwierdził, że Tesla nie będzie angażować się w transakcje krypto dopóki nie będą one bardziej energooszczędne.

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót