Podsumowanie dnia – Nowe prognozy wzrostu w cieniu początku sezonu wyników

20:11 12 października 2021

Dzisiejszy dzień był naprawdę bardzo spokojny. W zasadzie nigdzie nie doświadczyliśmy większej zmienności i większość rynków poddała się konsolidacji lub kontynuacji obecnych trendów. Obserwowaliśmy, wobec tego mieszaną sytuację na giełdach, umocnienie dolara, mocne rynki energetyczne.

Kalendarz makro był mało rozbudowany. Poznaliśmy dzisiaj indeks ZEW z Niemiec, który rozczarował inwestorów, a następnie po południu odczyt nowo otwartych miejsc pracy w USA, czyli JOLTS. Liczba ta zaliczyła spadek i tym samym nie sprostała oczekiwaniom, że liczba miejsc pracy w USA wynosi 11 mln. Widać jednak, że musimy na te dane patrzeć już pod innym kątem, gdyż niekoniecznie odzwierciedlają one realne chęci zatrudnienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oferty pracy pod względem płac są bardzo mocno zaniżone w stosunku do realiów rynkowych.

Rynek kryptowalut cieszy się ostatnio znacznym wzrostem zainteresowania. Bitcoin przymierza się do ataku okolic 60 tys. dolarów. Ostatnie dane dotyczące zaangażowania funduszy inwestycyjnych pokazują mocny wzrost, rzędu ponad 200 mln dolarów zainwestowanych w Bitcoina. Pod względem kapitalizacji rynku nie jest to dużo, ale pokazuje znaczną odmianę w trendzie z ostatnich miesięcy.

Warto dzisiaj zwrócić uwagę na sesję giełdową na GPW. Akcje polskich spółek zyskiwały, głównie spółki związane z surowcami energetycznymi. Z kolei Allegro zaliczyło mocne spadki, co powiązane było z wprowadzeniem ciekawej oferty przez konkurenta z rynku e-commerce, czyli Amazona.

MFW podaje nowe prognozy gospodarcze dla całego świata. Znacznie ścięte zostały prognozy dla USA, Niemiec oraz Japonii. Z kolei w najbliższych dniach publikowane będą pierwsze wyniki spółek za III kwartał na Wall Street. Wyniki te mogą dać nowy impuls do większego ruchu na głównych indeksach.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót