Podsumowanie dnia: Pół miliona przypadków, ogromne bezrobocie i rajd na Wall Street

20:07 26 marca 2020

Na świecie mamy już pół miliona przypadków zachorowania na koronawirusa. Oczywiście część z tych przypadków już wyzdrowiała i niestety część z nich to również przypadki śmiertelne. Niemniej warto przypomnieć, że liczba przypadków w Chinach to nieco ponad 80 tys. Reszta to oczywiście cały pozostały świat, w tym głównie Europa oraz Stany Zjednoczone. Liczba przypadków liczona jest w „grubych” tysiącach w takich krajach jak Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone, Hiszpania czy Iran. Nie widać jednak przyspieszenia wirusa, co jest teoretycznie dobrym sygnałem. Świat będzie czekał teraz na spowolnienie.

Tymczasem w USA szykuje się ogromny wzrost bezrobocia za marzec. Dzisiaj raport dotyczący wstępnych wniosków dla bezrobotnych za zeszły tydzień pokazał historyczny rekord, niemal 3,3 mln. Jest to prawie 6 razy więcej niż podczas szczytowego momentu podczas ostatniego kryzysu finansowego. Mimo tak fatalnych danych, rynek zbytnio nie przejął się takimi danymi.

Na Wall Street obserwujemy ponad 4% rajd. Widać, że rynek jest nastawiony, przynajmniej na ten krótki moment na pomoc ze strony rządu oraz banku centralnego. Działania ze strony Fedu oraz innych banków centralnych poprawiają płynność na rynkach, co pozwala na odreagowanie. Oprócz rajdu na akcjach oraz słabnącego dolara widać również wzrosty na rynku złota.

Warto wspomnieć o ropie naftowej, która traci dzisiaj ponad 7%. Departament Energii w USA wycofał swoją ofertę na kupno ropy do strategicznych rezerw ze względu na niepewność otrzymania federalnych środków. Z drugiej strony Stany Zjednoczone mają nawoływać świat, a w szczególności państwa G20 do przeciwdziałania ogromnej nadpodaży. Jest to powiązane z tym, że prawie 10 milionów baryłek na dzień wydobycia z łupków jest przy obecnych cenach nieopłacalne, co może wywołać lawinowe bankructwa w USA.  Mimo tego ropa nie odbijała. W pierwszym kwartale szykuje się nam spadek popytu rzędu nawet 10 mln brk na dzień.

Dzisiaj na fali dobrych nastrojów korzystała polska giełda. Wzrosty na WIG 20 sięgnęły niemal 3,5%. Znacząco straty odrabiał również polski złoty. Za dolara trzeba było zapłacić ok. 4,12 zł.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót