Podsumowanie dnia - Powrót do spadków w słabych nastrojach

19:39 28 czerwca 2022
  • Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję w większości na plusie. DAX wzrósł o 0,35%, do czego przyczyniły się zyski w sektorze energetycznym, ubezpieczeniowym, użyteczności publicznej i surowców podstawowych. Indeks FTSE 100 wzrósł o 0,9% dzięki wzrostowi cen akcji związanych z surowcami;
  • Pekin skrócił czas kwarantanny dla przyjezdnych, co poprawiło nastroje na rynku na początku sesji, odbijały akcje spółek lotniczych;
  • Indeksy na Wall Street wymazały wczesne zyski i notują spadki. Dow Jones spadł o prawie 1,0%, podczas gdy S&P500 i NASDAQ spadły odpowiednio o 1,48% i 2,20%;
  • Nastroje w USA pogorszyły się po tym, jak indeks Fed z Richmond spadł do najniższego poziomu od czasu pandemii, a nastroje konsumentów, według Conference Board, osiągnęły najniższy poziom od lutego 2021 roku. Wszystko wskazuje na to, że Fed będzie chciał doprowadzić do kontrolowanej recesji;
  • Ceny ropy naftowej rosną już trzecią sesję - kontrakty terminowe na ropę WTI są notowane powyżej 110 USD za baryłkę, a ropa Brent wspięła się powyżej 117 USD za baryłkę w związku z doniesieniami, że produkcja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej zbliża się do możliwości produkcyjnych, podczas gdy niepokoje polityczne w Libii i Ekwadorze grożą dalszym ograniczeniem podaży.
  • Złoto notowane jest powyżej wsparcia na poziomie 1820 USD, podczas gdy srebro spadło poniżej poziomu 21 USD;
  • CAD i USD są najlepiej zachowującymi się głównymi walutami, podczas gdy NZD i GBP pozostają najbardziej osłabione; 
  • Główne kryptowaluty zanotowały dziś niewielkie spadki. Bitcoin spadł poniżej poziomu 20 600 USD, a Ethereum zbliża się do poziomu 1170 USD;

US100 spadł we wtorek o ponad 2% i obecnie testuje dolne wsparcie na poziomie 11785 pkt, które jest zaznaczone poprzednimi reakcjami cenowymi. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót