Podsumowanie dnia: Rynek akcji kontynuuje wzrosty, dolar pod kreską

19:50 6 lipca 2020

 

Dzisiejsza sesja na rynku akcji rozpoczęła się w fenomenalnych nastrojach. Za sprawą solidnych wzrostów w Azji, główne parkiety w Europie otworzyły się na wyższych poziomach. Pomimo, że dalsza część dnia przebiegała mieszanie, kierunek wzrostowy został utrzymany, niemiecki DAX zyskał 1,64%, francuski CAC dodał 1,49%, a londyński FTSE zamknął się 2,09% wyżej.  W USA nastroje również były bardzo dobre, indeksy rozpoczęły handel wyżej, a przed godziną 20:00 najmocniej rośnie Nasdaq, gdzie wzrosty przekraczają 2%, z kolei S&P500 i Dow Jones zyskują około 1,4%. Ciężko powiedzieć co było czynnikiem determinującym tak dobrą sesję na rynku akcji. Pozytywny sentyment utrzymuje się, a każde negatywne doniesienia dotyczące koronawirusa są ignorowane przez uczestników rynku.

Na rynku Forex widać dziś słabość dolara amerykańskiego, który traci pomimo publikacji ISM, która wypadła wyraźnie powyżej oczekiwań rynkowych. Dzisiejszy wskaźnik dla sektora usługowego wyniósł 57,1 pkt, podczas gdy konsensu rynkowy kształtował się w okolicach 50 pkt. Dolar traci jednak 0,6% do euro, a także 0,5% do AUD i około 0,3% do NZD i CHF. Również funt, jen i dolar kanadyjski zyskują do USD, jednak tutaj ruchy są ograniczone i wynoszą odpowiednio 0,1%, 0,06% i 0,04%. 

W poniedziałek na rynku metali szlachetnych obserwujemy wzrosty, złoto rośnie ponad 0,6%, a srebro dodaje 1,2%. Kierunek wzrostowy utrzymuje się także na ropie naftowej, gdzie zarówno WTI, jak i Brent rosną zyskują ponad 1%. 

W godzinach nocnych poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych Banku Rezerwy Australii (RBA), co może mieć wpływ na notowania dolara AUD. Niemniej rynki nie oczekują tutaj zmiany poziomu stóp, dlatego nie należy oczekiwać ponadprzeciętnej zmienności. Podczas sesji azjatyckiej opublikowane zostaną także dane dotyczące wydatków gospodarstw domowych w Japonii. 

Niemiecki indeks giełdowy kontynuuje ruch w kierunku północnym, DE30 utrzymuje się w kanale wzrostowym. Niemniej patrząc na interwał D1, należy zauważyć, że kurs zbliża się do kluczowego oporu przy 12 930 pkt. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót