Podsumowanie dnia: Silne odreagowanie na ropie i brak kierunku na indeksach

18:31 27 czerwca 2022
 • Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję przeważnie na plusie, przy czym Dax wzrósł ponad 0,5% dzięki dobrym wynikom spółek technologicznych;
 • Kanclerz Niemiec Scholz powiedział, że stosunki z Rosją nie mogą powrócić do stanu sprzed wojny;
 • Szef unijnego resortu energii Simson powiedział, że jeśli UE uzna to za konieczne, może zwołać w trybie pilnym konferencję ministrów energii, aby omówić kwestie dostaw gazu;
 • Amerykańskie indeksy giełdowe odnotowują w poniedziałek niewielką zmienność, i poruszają się bez jasnego kierunku, Dow Jones rośnie o 0,10%, S&P500 pozostaje bez zmian, a Nadaq spada 0,40%;
 • S&P przewiduje, że wzrost PKB spowolni do zaledwie 1,6%, czyli znacznie poniżej szacowanego potencjalnego tempa wzrostu na poziomie ok. 2%, z uwagi na utrzymujące się wyższe ceny
 • Indeks FED Dallas dla przemysłu w Teksasie spadł do -17,7 w czerwcu z -7,3 w maju, pozostając najniższym od maja 2020 r; 
 • Sprzedaż domów w toku w USA nieoczekiwanie wzrosła w maju o 0,7% w ujęciu miesięcznym, co jest pierwszym wzrostem od siedmiu miesięcy i przebija prognozy rynkowe zakładające spadek o 3,7%; 
 • Zamówienia na dobra trwałe w USA wzrosły trzeci miesiąc z rzędu, co wskazuje, że plany wydatków przedsiębiorstw pozostają wysokie pomimo wyższych stóp procentowych i inflacji;
 • Cena ropy naftowej WTI zdołała odrobić wcześniejsze straty i skoczyła powyżej 109 USD za baryłkę, podczas gdy Brent wzrosła do 111,50 USD, ponieważ przywódcy państw G7 zobowiązali się wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie to konieczne" i dyskutowali nad mechanizmem ograniczenia cen rosyjskiej ropy oraz rozważają dalsze sposoby zmniejszenia zdolności Kremla do finansowania wojny na Ukrainie; 
 • OPEC+ obniżył szacunki nadwyżki ropy w 2022 r. do 1 mbpd z poprzedniego poziomu 1,4 mbpd;
 • Złoto spadło do ważnego wsparcia na poziomie 1825 USD pomimo słabszego dolara, podczas gdy srebro nieznacznie wzrosło i znajduje się powyżej poziomu 21,20 USD;
 • EUR i CHF są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy AUD i JPY pozostają najbardziej osłabione;  
 • Bitcoin spadł nieznacznie poniżej 20 700 USD, a Ethereum powróciło poniżej 1200 USD, ponieważ przewodniczący SEC Gensler ponownie ostrzega przed oszustwami i manipulacjami na rynku, co sprawia, że zatwierdzenie spotowego funduszu ETF dla bitcoina jest bardzo mało prawdopodobne w najbliższej przyszłości;

Notowania Ripple nie zdołały utrzymać zeszłotygodniowego impetu wzrostowego i odbiły się od oporu przy 0,3735. Niemniej patrząc na interwał H4, dzisiejsze spadki zostały wyhamowane na poziomie 0,3460, który to stanowi istotne wsparcie w krótkim terminie. Poziom ten wynika ze średniej EMA50 i wcześniejszych szczytów z 16 czerwca. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót