Podsumowanie dnia - Stopy bez zmian w Polsce, a świat zaczyna mocniej bać się recesji

19:48 7 grudnia 2022
  • Stopy procentowe w Polsce pozostały bez zmian, ze stopą referencyjną na poziomie 6,75%
  • RPP w komunikacie wskazuje, że obecny poziom stóp procentowych doprowadzi do spadku inflacji do celu w terminie prognozy inflacji, choć RPP zamierza reagować na nadchodzące dane
  • Złoty pozostawał dzisiaj stabilny i nie tracił mocno w stosunku do euro po decyzji RPP. Para EURPLN poniżej 4,70, natomiast USDPLN poniżej 4,45
  • Bank Kanady również podejmował dzisiaj decyzje. Zgodnie z oczekiwaniami BoC podniósł stopy o 50 punktów bazowych i zapowiedział, że przyszłe ruchy w górę mogą być wymagane. Warto wspomnieć, że BoC jest bankiem, który jako pierwszy komunikuje zmiany w ostatnich kilkunastu miesiącach
  • Ropa naftowa spada na nowe minima tegoroczne, zarówno w przypadku WTI jak i ropy Brent. Brent znajduje się poniżej 79 USD za baryłkę ze względu na obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym
  • Co ciekawe zapasy ropy w USA spadły dzisiaj dosyć mocno, o 5,2 mln brk przy mocnym wzroście zapasów produktów ropopochodnych
  • PKB w strefie euro zostały zrewidowane w górę do 2,3% r/r za III kwartał przy wstępnym odczycie na poziomie 2,1% r/r
  • Koszty pracy w USA zrewidowane zostały wyraźnie w dół do 2,4% k/k przy wstępnym odczycie na poziomie 3,2% k/k
  • EURUSD powrócił powyżej poziomu 1,05, natomiast złoto wzrosły powyżej 1780 USD za uncję
  • Wzrosty na Wall Street zostały w dużej mierze zrewidowane i notowane są bardzo blisko wczorajszego zamknięcia

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót