Podsumowanie dnia: Świetne dane, nowe porozumienie OPEC

19:14 6 grudnia 2019

Dzisiaj dosyć sporo działo się na rynkach finansowych. Duża zmienność, sporo danych oraz ważne wydarzenia. Przede wszystkim trzeba jednak zwrócić uwagę na genialne dane ze Stanów Zjednoczonych w postaci raportu NFP. Raport pokazał wzrost zatrudnienia na poziomie 266 tys. Przypomnijmy, że wcześniej raport ADP wypadł znacząco poniżej 100 tys. i mało kto wierzył w odczyt blisko konsensusu na poziomie 180 tys. Oprócz tego dynamika płac wypadła wyżej od oczekiwań i spadła stopa bezrobocia. Dzięki temu nastroje rynkowe wyraźnie się poprawiły, co skutkowało wzrostem indeksów na Wall Street w pobliże historycznych maksimów.

Drugim ważnym wątkiem dzisiejszego dnia było spotkanie grupy OPEC+. Producenci ropy ustalili dodatkowe cięcie na poziomie 500 tys. brk. Arabia Saudyjska wskazała, że przy dodatkowym cięciu oraz przy pełnym wykonaniu poprzednich postanowień realne cięcie wyniesie nawet 2,1 mln brk na dzień. Ropa naftowa przez większość dnia cofała się, ale po ogłoszeniu tego, że realne cięcie może wynieść ponad 2 mln brk, cena ropy WTI wzrosła nawet w okolice 60 USD za baryłkę.

Nie wszędzie było dzisiaj jednak pozytywnie. Dzisiaj poznaliśmy również dane dotyczące zatrudnienia w Kanadzie. Dzisiejszy raport pokazał spadek zatrudnienia w Kanadzie w listopadzie na poziomie 71 tys. Pomimo odbicia cen na rynku ropy naftowej, USDCAD zaliczył dzisiaj ogromny wzrost na poziomie ok. 80 pipsów.

Dzisiaj o poranku EURUSD znajdował się jeszcze w okolicach poziomu 1,1100. Działo się tak pomimo tego, że niemiecka gospodarka pokazała wyraźny spadek produkcji przemysłowej za październik, na poziomie 5,3%. Oczekiwano spadku jedynie na poziomie 3,6% r/r. Rynek oczekiwał również, że przynajmniej w ujęciu miesięcznym produkcja odnotowała minimalny wzrost, tymczasem spadek wyniósł aż 1,7%. EURUSD ruszył jednak wyraźnie w dół po publikacji raportu NFP. Wieczorem EURUSD znajduje się w okolicy poziomu 1,1050.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót