Podsumowanie dnia - Szczepionki to za mało dla rynku

19:32 20 listopada 2020

Okazuje się, że wiele informacji w tym tygodniu na temat szczepionek to za mało dla inwestorów, aby wywołać stałą falę wzrostową na giełdach. W tym tygodniu pozytywne informacje dotyczyły szczepionek Pfizera, Moderny oraz AstraZeneca. Mimo to rynek czyje rzeczywistością, w której dziennie notuje się po 600 tys. przypadków zachorowania oraz ponad 10 tys. zgonów. To powoduje, że mamy do czynienia z nakładaniem coraz to nowych obostrzeń, które mogą doprowadzić do załamania się światowej gospodarki. 

Mimo to europejskie czy azjatyckie rynki w większości dzisiaj zyskiwały. Na Wall Street jedynie Nasdaq próbuje utrzymywać się na powierzchni. Niemniej cały czas nie można powiedzieć, że jest źle. Indeksy znajdują się albo w okolicach historycznych szczytów, albo w okolicach szczytów pandemicznych, jak jest to w przypadku mocnego niemieckiego DAXa. 

Dzisiejszy kalendarz był raczej ograniczony i skupił się na danych z Kanady. Te okazały się być lepsze od oczekiwania, co doprowadziło do wzrostu waluty. Niemniej kluczowa wciąż dla CADa jest ropa. Pomimo tego, że zyskała ona na koniec dnia, to jednak para USDCAD wyraźnie odbiła. 

W przypadku danych warto wspomnieć o solidnej produkcji przemysłowej z Polski za październik, która wzrosła o 1% r/r przy oczekiwaniu 0,5% r/r. To przyczyniło się z pewnością do siły polskiego złotego oraz do mocnego ponad 1,5% wzrostu indeksu WIG20. 

W USA niepewność na giełdach może być wywołana sporem pomiędzy Rezerwą Federalną oraz Departamentem Skarbu. Mnuchin postanowił, że pożyczki które były dystrybuowane przez Fed dla biznesu zostaną zakończone na koniec roku, a środki mają pozostać do dyspozycji Departamentu. Fed uważa jednak, że pożyczki stanowiły zapewnienie dla biznesu, iż w przypadku załamania środki będą na nich czekać. 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót