Podsumowanie dnia – To jak z tym porozumieniem?

19:55 8 listopada 2019

Porozumienie – Będzie czy nie będzie

Codziennie jesteśmy zasypywani nowymi informacjami dotyczącymi negocjacji handlowych. Dzisiaj mogliśmy przeczytać informacje dotyczące optymizmu z Białego Domu na temat porozumienia, choć z drugiej strony Trump wskazywał później, że nie zdecydował się na to, czy odwoływać niektóre taryfy celne, na co wcześniej miały naciskać Chiny, które jednocześnie zapowiedziały gotowość zdjęcia taryf, które nałożone zostały 1 września. Co więcej, wciąż nie wiadomo w jakim miejscu miałoby dojść do podpisania potencjalnego porozumienia

Spadki na giełdach

Nastroje na rynkach były dzisiaj nieco gorsze, co mogło być powiązane z nowymi znakami zapytania, które dotyczą porozumienia handlowego. Spadki były widoczne przede wszystkim w Europie, natomiast na Wall Street zostały one w znacznej mierze zredukowane. Warto w tym miejscu wskazać, że na Wall Street ma miejsce sezon wyników, który w tym tygodniu prezentował się całkiem pozytywnie. Wczoraj po sesji wyniki zaprezentował Disney, który rósł dzisiaj nawet w okolicach 5%.

Gorsze chwile w Kanadzie

Ostatnio Bank of Canada wskazał, że przed gospodarka będzie musiała przejść test w najbliższym czasie. Nadszedł on dosyć szybko, gdyż dzisiejszy raport z rynku pracy pokazał spadek zatrudnienia netto, głównie za sprawą spadku zatrudnienia na pełen etat. Wobec tak słabych danych dolar kanadyjski należał dzisiaj do jednych ze słabszych walut

Zmienność na rynku surowców

Złoto kontynuowało dzisiaj spadki, co jest powiązane z ostatnim wyraźnym wzrostem rentowności w USA. Ciekawie sytuacja prezentuje się również na zbożach za sprawą publikacji raportu WASDE. W szczególności wypadł on ciekawie dla kukurydzy oraz bawełny. Pomimo tego, że raport był mieszany dla kukurydzy oraz bardzo dobry dla bawełny, to oba surowce rolne wyraźnie zyskiwały.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót