Podsumownie dnia – Pandemia nie spowalnia

20:41 30 października 2020

Poprzednia dobra przyniosła prawie 550 tys. nowych przypadków koronawirusa na świecie. Niestety nie jest to prawdopodobnie ostatni rekord zachorowań, choć oczywiście wiele krajów europejskich wprowadza daleko idące restrykcje, w tym w Polsce. Niestety rynek w dużym stopniu obawia się tego, że zobaczymy podobne zachowanie gospodarki, jak było to w początkowych miesiącach pandemii.

Dane z europejskiej gospodarki wypadły bardzo dobrze. Rekordowy wzrost PKB w ujęciu kwartalnym w Q3, choć warto pamiętać, że następuje on po rekordowo negatywnym kwartale. Biorąc pod uwagę jednak zamykanie europejskich gospodarek nie należy wykluczać skurczenie się w Q4 w ujęciu kwartalnym. EURUSD spada dzisiaj do poziomów nie widzianych od 3 tygodnia września.

EURUSD jest nisko, ropa i złoto również nie radzą sobie najlepiej, nie wspominając o indeksach. Co ciekawe jednak, Bitcoin notuje naprawdę wysokie poziomy w okolicach 13 tys. USD.

Jesteśmy po wynikach wielkich spółek technologicznych na Wall Street. Apple, Amazon, Facebook, Google czy Twitter pokazują naprawdę dobre wyniki finansowe, ale gorsze wyniki pod względem kluczowej działalności, jak np. sprzedaż telefonów czy liczba użytkowników portali. To powoduje, że Nasdaq traci dzisiaj nawet 2%, a od ostatnich lokalnych szczytów ponad 10%.

Dzisiaj europejskie rynki nie zachowywały się bardzo negatywnie, choć niestety WIG20 należał do najbardziej spadkowych indeksów. Traciły również mniejsze spółki, gdzie jednym z liderów spadków był Mercator Medical. Rząd w Polsce wprowadza kolejne obostrzenia, jak np. zamknięcie cmentarzy, czy przymusowa praca zdalna dla wszystkich osób, które są w stanie wykonywać swój zawód z domu.

Przyszły tydzień to masa ważnych wydarzeń oraz przede wszystkim wybory w USA. W sondażach wciąż króluje Biden, choć pod względem liczenia głosów elektorskich sytuacja nie jest już taka jasna. Oprócz tego w przyszłym tygodniu również decyzja Fed oraz NFP.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót