Poprawa sentymentów wokół ryzyka wspiera parę AUDUSD

13:47 9 grudnia 2022

Poprawa sentymentu do ryzyka wzmocniła wrażliwe na ryzyko waluty takie jak AUD podczas dzisiejszej sesji. Zmniejszenie restrykcji Covidowych w Chinach oraz rozmowy pomiędzy przedstawicielami USA i Rosji w Stambule chwilowo przyćmiły ponowne obawy o globalną recesję i niepewność co do kolejnych kroków FED. Tymczasem ostatnie dane pokazały, że australijska gospodarka rozwijała się mniej niż oczekiwano w III kwartale, ponieważ presja cenowa i rosnące stopy procentowe stłumiły konsumpcję krajową, podczas gdy nadwyżka handlowa kraju zmniejszyła się w październiku, niemniej jednak RBA powiedział, że oczekuje dalszego zacieśniania w celu obniżenia inflacji. Z technicznego punktu widzenia, para AUDUSD odbiła się od głównego wsparcia na poziomie 0,6700 i obecnie testuje 200 SMA (czerwona linia), która w przeszłości kilkakrotnie działała jako opór. Jeśli nastąpi przełamanie wyżej, ruch wzrostowy może przyspieszyć w kierunku oporu przy 0.6880, który jest wyznaczony przez poprzednie reakcje cenowe i górne ograniczenie struktury 1:1.

AUDUSD, interwał D1. Źródło: xStation5

 

 

Przed dzisiejszym odczytem PMI z USA można obserwować słabość dolara wobec większości głównych walut, podczas gdy waluty rynków wschodzących oddały część ostatnich zysków. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót