Poranna odprawa (17.09.2021)

08:11 17 września 2021
 • Nastroje w trakcie sesji azjatyckiej były mieszane. Wśród głównych ryzyk wymienia się sytuację na rynku mieszkaniowym w Chinach i poprawiające się dane z USA (szybszy tapering)

 • Nikkei i Kospi zyskiwały w trakcie sesji azjatyckiej, a S&P/ASX 200 i indeksy z Chin notowane były niżej

 • Kontrakty futures na europejskiej indeksy wskazują na wyższe otwarcie sesji kasowej na Starym Kontynencie

 • Liderzy Demokratów - Biden, Pelosi i Schumer - popierają pomysł zniesienia obniżki podatków z czasów administracji Trumpa

 • Biały Dom rozważa ponowne dołączenie do transpacyficznego paktu handlowego. Pakt obejmuje Australie, Brunei, Kanade, Chile, Japonie, Malezje, Meksyk, Nową Zelandie, Peru, Singapur i Wietnam

 • Około 28% amerykańskiej produkcji ropy w Zatoce Meksykańskiej nie zostało jeszcze wznowione po ostatnich huraganach (Ida i Nicholas)

 • USA i Australia chcą wzmocnić relacje z Tajwanem

 • EBC zaprzeczył doniesieniom Financial Times na temat niepublikowanych, wewnętrznych prognoz oraz możliwych szybszych podwyżek stóp. Plotki pojawiły się po tym jak w trakcie prywatnego spotkania główny ekonomista EBC Lane rzekomo powiedział, że EBC oczekuje osiągnięcia celu inflacyjnego w 2025 roku

 • Chińskie media państwowe uważają, że spółka Evergrande nie powinna liczyć na bailout ze strony państwa

 • Metale szlachetne i przemysłowe zyskują, a ropa i surowce rolne notowane są niżej

 • CAD i AUD są najmocniejszymi z głównych walut, a najsłabiej radzą sobie JPY i USD

Podczas gdy sytuacja na azjatyckich giełdach była mieszana, na rynku AUDJPY obserwowaliśmy wzrosty. AUDJPY odbił od strefy wsparcia przy zniesieniu 23,6% ruchu spadkowego rozpoczętego w maju 2021 roku. Para ta często postrzegana jest jako barometr ryzyka. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót