Poranna odprawa

07:26 12 lipca 2019

Najważniejsze wydarzenia na rynkach finansowych z ostatnich godzin:

  • W czwartek Donald Trump oskarżył Chiny o niewywiązywanie się z obietnic w kwestii zwiększenia zakupów surowców rolnych od amerykańskich farmerów; w innej wypowiedzi nadmienił, że nie jest fanem kryptowalut, które nie są pieniądzem, a ich wartość nie jest oparta o nic - amerykańskie indeksy zakończyły sesję na lekkich plusach

  • Zdaniem członka Fed Kashkari’ego, gospodarka nie wykorzystuje w pełni mocy produkcyjnych do czasu, kiedy płace nie zaczną mocniej rosnąć, z tego powodu optuje za obniżką stóp w celu ponownego zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych

  • Z kolei inny członek Fed Brainard powiedziała, że czynniki ryzyka oraz kiepska dynamika inflacji są argumentem za luzowaniem monetarnym

  • Nowozelandzki indeks PMI dla przemysłu wzrósł w czerwcu do 51,3 z 50,2

  • Chińska prasa donosi, że nie można wykluczyć możliwości obniżki stóp procentowych w Chinach (poniekąd jest to potwierdzenie naszych wniosków po ostatnich danych inflacyjnych, które wskazały na rosnące ryzyko pojawienia się deflacji)

  • USD lekko traci w stosunku do innych walut koszyka G10 o poranku, indeksy w Azji na lekkich plusach, rentowności amerykańskiej 10-latki znajduje się w pobliżu 2,13% po wczorajszym rajdzie (efekt nieco wyższej dynamiki inflacji bazowej w czerwcu)

Cena kontraktu na amerykańskie obligacje 10-letnie kontynuuje spadki zapoczątkowane po ostatnim raporcie o zatrudnieniu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót