Poranna odprawa (25.11.2021)

08:03 25 listopada 2021
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję wyżej. S&P 500 zyskał 0,23%, Nasdaq wzrósł 0,44%, a Russell 2000 zakończył sesję 0,15% wyżej. Dow Jones był wyjątkiem i zamknął się 0,03% niżej

 • Minutes FOMC nie pokazały większych niespodzianek. Część członków Rezerwy chciała szybszego tempa wygaszania QE. Zmiany tempa taperingu będą zależne od tego czy inflacja będzie dalej przyspieszać czy nie

 • Na parkietach w Azji nastroje były mieszane. Nikkei zyskał 0,7%, S&P/ASX 200 wzrósł 0,1%, Kospi spadł 0,3%, a indeksy z Chin notowane były niżej

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na wyższe otwarcie dzisiejszej sesji giełdowej

 • Arabia Saudyjska, oraz niektóre inne kraje OPEC, zasygnalizowały, że uwolnienie rezerw strategicznych może doprowadzić do zmiany polityki OPEC+ w kwestii podnoszenia produkcji (spotkanie w przyszłym tygodniu)

 • Jak donosi China Securities Journal, władze Państwa Środka przygotowują nowe pakiet fiskalny, który ma wesprzeć chiński wzrost gospodarczy w przyszłym roku

 • Nakłady kapitałowe sektora prywatnego w Australii spadły w III kw. 2021 roku o 2,2% k/k (ocz. -2,1% k/k)

 • Wzrost PKB Niemiec w III kw. 2021 roku wyniósł 1,7% k/k (pierwszy odczyt: 1,8% k/k)

 • Bank Korei podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 1,00% - zgodnie z oczekiwaniami

 • Bitcoin notowany jest w okolicach poziomu 57 000 USD

 • Metale szlachetne mocno zyskują po publikacji minutes FOMC. Złoto notowane jest 0,5% wyżej, a srebro zyskuje 0,6%. Platyna i pallad zyskują odpowiednio 1,8% i 2,3%

 • Ropa i metale przemysłowe zyskują

 • GBP i AUD są najmocniejszymi z głównych walut, a CHF i NZD radzą sobie najsłabiej

PALLADIUM zyskuje ponad 2% po publikacji minutes FOMC. Cena odbiła od średnioterminowej strefy wsparcia przy 1 835 USD i obecnie testuje okolice 1 900 USD. Pozostałe metale szlachetne również doświadczają dziś wzrostów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót